+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň
+421 484 133 571 personalista

Hodnotenie žiakov v I. polroku šk.roka 2020/21

Pri hodnotení žiakov v prvom polroku školského roka 2020/2021 vychádzame z rozhodnutia MŠVVaŠ SR zo dňa 04.01.2021.

Celkové hodnotenie žiakov základnej školy a klasifikácia ako aj zmeny hodnotenia a klasifikácie počas školského roka boli podľa § 18 ods. 11 vyhlášky prerokované a odsúhlasené v pedagogickej rade.

Polročné hodnotenie sa bude realizovať v dvoch termínoch:

1.termín

31.01.2021 pre žiakov 1. – 4. ročníka ZŠ, ktorí sa vzdelávali v prezenčnom vzdelávaní do 18.12.2020 a majú dostatok podkladov k hodnoteniu.

31.01.2021 pre žiakov 9. ročníka z dôvodu zasielania prihlášok na stredné školy.

2.termín

31.03.2021 – pre žiakov 5. – 8. ročníka ZŠ, ktorí sa od 26. 10.2020 vzdelávali v dištančnom vzdelávaní a nemajú dostatok podkladov k hodnoteniu, s výnimkou žiakov, ktorí majú záujem o štúdium na bilingválnych gymnáziách./ títo budú hodnotení v prvom termíne – 31.01.2021/.

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt