+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň
+421 484 133 571 personalista

Obnovenie prezenčného vyučovania pre všetky ročníky II. stupňa ZŠ

Na základe Mapy COVID školského automatu sa dňa 26. apríla 2021 obnovuje školské vyučovanie pre všetkých žiakov II. stupňa ZŠ. Podmienkou prezenčného vyučovania je negatívny test jedného zákonného zástupcu dieťaťa  alebo potvrdenie o výnimke z testovania a negatívny test žiaka, ktorý má platnosť 7 dní. Testy predkladá žiak do odvolania vždy v pondelok, resp. v deň svojho nástupu na vyučovanie.

Žiaci sa budú učiť podľa upraveného rozvrhu hodín, ktorý je zverejnený na webovej stránke školy a bude upravovaný podľa meniacej sa situácie.

Škola sa riadi dokumentmi o návrate žiakov do škôl uverejnenými na stránke www.minedu.sk a vyhláškami RÚVZ.

Podmienky vstupu do školy v zmysle uznesenia vlády a vyhlášky ÚVZ:

  • povinný negatívny test jedného zo zákonných zástupcov žiaka žijúceho v spoločnej domácnosti nie starší ako 7 dní alebo potvrdenie o výnimke podľa Pravidiel pre školy platných od 19.4.2021,
  • povinný negatívny test žiaka nie starší ako 7 dní  alebo potvrdenie o výnimke,
  • vyplnené a podpísané tlačivo Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (8a), ktoré žiak odovzdá pri nástupe na prezenčné vyučovanie v pondelok ráno triednemu učiteľovi, resp. pedagógovi zabezpečujúcemu ranný filter. Bez tohto tlačiva nebude žiak pustený do budovy školy. Zákonný zástupca dieťaťa nesie právnu zodpovednosť za pravdivosť údajov. Nepravdivosť údajov je považované za ohrozenie verejného zdravia a zákonný zástupca znáša finančné sankcie,
  • žiak vstupuje do budovy školy s rúškom alebo respirátorom bez  výdychového ventilu a rodič je povinný dať mu aj náhradný ochranný prostriedok. Rúško/respirátor  je žiak povinný nosiť počas celého pobytu v škole / počas vyučovania, počas presunov po budove školy/.
  • Žiakom je vstup do budovy školy umožnený od 7:30 hod. Žiadame žiakov, aby pred budovou školy nevytvárali veľké skupiny (max. 5 žiakov).

Príloha 8a: Čestné vyhlásenie 

Príloha 8b: Informácia pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt