+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň
+421 484 133 571 personalista

Obnovenie prezenčného vyučovania žiakov 1. stupňa ZŠ

Na základe uznesenia vlády SR sa obnovuje prezenčné vyučovanie pre žiakov 1. stupňa ZŠ od pondelka 12. apríla 2021. Ak žiak nenastúpi na prezenčné vyučovanie, úlohy mu budú zasielané elektronicky bez dištančného vzdelávania.

Podmienky vstupu žiaka na vyučovanie ostávajú nezmenené.

Škola sa riadi pokynmi k nástupu žiakov do škôl uverejnenými na stránke www.minedu.sk.

Podmienky vstupu do školy v zmysle uznesenia vlády a vyhlášky ÚVZ:

  • povinný negatívny test jedného zo zákonných zástupcov žiaka žijúceho v spoločnej domácnosti nie starší ako 7 dní
  • alebo potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID 19 nie staršie ako 3 mesiace,
  • vyplnené a podpísané tlačivo Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré žiak odovzdá pri nástupe na prezenčné vyučovanie v pondelok ráno triednemu učiteľovi, resp. pedagógovi zabezpečujúcemu ranný filter. Bez tohto tlačiva nebude žiak pustený do budovy školy. Zákonný zástupca dieťaťa nesie právnu zodpovednosť za pravdivosť údajov. Nepravdivosť údajov je považované za ohrozenie verejného zdravia a zákonný zástupca znáša finančné sankcie,
  • žiak vstupuje do budovy školy s ochranným rúškom a rodič je povinný dať mu aj dve náhradné rúška do rezervy. Ochranné rúško je žiak povinný nosiť počas celého pobytu v škole / počas vyučovania, v ŠKD, počas presunov po budove školy/.

Organizácia vyučovania:

  1. Žiakom je umožnený vstup do školy od 7:00 hod.
  2. Ranný filter – meranie teploty, dezinfekcia rúk.
  3. Žiaci sa sústreďujú v kmeňových triedach so svojimi triednymi učiteľkami / nie v rannom klube ŠKD/,
  4. Vyučovanie sa uskutočňuje podľa rozvrhu hodín, ktorý je zverejnený na webe.
  5. Po skončení vyučovania odvádza triedna učiteľka žiakov, ktorí nenavštevujú ŠKD, a odovzdá ich rodičom.
  6. Činnosť ŠKD je zabezpečená do 16:30 hod. Pri preberaní detí z ŠKD žiadame rodičov, aby dodržiavali čas polhodinových intervalov a bezdôvodne uvedený čas odchodu dieťaťa z ŠKD neupravovali.

Čestné prehlásenie o bezinfekčnosti - Príloha 11a

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt