+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň
+421 484 133 571 personalista

Obnovenie prezenčného vzdelávania žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ

Na základe rozhodnutia ministra školstva SR sa dňa 19. apríla 2021 obnovuje školské vyučovanie pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ. Podmienkou prezenčného vyučovania je negatívny test jedného zákonného zástupcu dieťaťa a negatívny test žiaka, ktorý má platnosť 7 dní.

Z dôvodu nedodania kloktacích testov v požadovanom termíne sa od žiaka požaduje testovanie antigénovým alebo PCR testom. Žiaci sa budú učiť podľa upraveného rozvrhu hodín, ktorý je zverejnený na webovej stránke školy a bude upravovaný podľa meniacej sa situácie.

Škola sa riadi dokumentmi o návrate žiakov do škôl uverejnenými na stránke www.minedu.sk.

Podmienky vstupu do školy v zmysle uznesenia vlády a vyhlášky ÚVZ:

  • povinný negatívny test jedného zo zákonných zástupcov žiaka žijúceho v spoločnej domácnosti nie starší ako 7 dní
  • alebo potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID 19 nie staršie ako 3 mesiace,
  • povinný negatívny test žiaka nie starší ako 7 dní alebo potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID 19 nie staršie ako 3 mesiace,
  • vyplnené a podpísané tlačivo Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (8a), ktoré žiak odovzdá pri nástupe na prezenčné vyučovanie v pondelok ráno triednemu učiteľovi, resp. pedagógovi zabezpečujúcemu ranný filter. Bez tohto tlačiva nebude žiak pustený do budovy školy. Zákonný zástupca dieťaťa nesie právnu zodpovednosť za pravdivosť údajov. Nepravdivosť údajov je považované za ohrozenie verejného zdravia a zákonný zástupca znáša finančné sankcie,
  • žiak vstupuje do budovy školy s respirátorom s klasifikáciou najmenej FFP2 a rodič je povinný dať mu aj náhradný respirátor. Respirátor  je žiak povinný nosiť počas celého pobytu v škole / počas vyučovania, počas presunov po budove školy/.
  • Žiakom je vstup do budovy školy umožnený od 7:30 hod. Žiadame žiakov, aby pred budovou školy nevytvárali veľké skupiny (max. 5 žiakov).

Príloha 8a:  Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov

8b: Informácia pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt