+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň
+421 484 133 571 personalista

Obnovenie školského vyučovania žiakov 1. stupňa ZŠ od 8.2.2021

Na základe rozhodnutia MŠ VVaŠ SR a posledného aktuálneho usmernenia Mesta Banská Bystrica sa predbežne obnovuje prezenčné vyučovanie žiakov 1. stupňa ZŠ a činnosť ŠKD.

Žiaci 2. stupňa pokračujú v dištančnom vzdelávaní podľa upraveného rozvrhu ako doteraz.

 O prípadných zmenách Vás budeme informovať na webovej stránke školy.

Podmienky vstupu do školy v zmysle uznesenia vlády a vyhlášky ÚVZ:

  • povinný negatívny test jedného zo zákonných zástupcov žiaka žijúceho v spoločnej domácnosti nie starší ako 7 dní
  • alebo potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID 19 nie staršie ako 3 mesiace,
  • vyplnené a podpísané tlačivo Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré žiak odovzdá pri nástupe na prezenčné vyučovanie v pondelok ráno triednemu učiteľovi, resp. pedagógovi zabezpečujúcemu ranný filter. Bez tohto tlačiva nebude žiak pustený do budovy školy. Zákonný zástupca dieťaťa nesie právnu zodpovednosť za pravdivosť údajov. Nepravdivosť údajov je považované za ohrozenie verejného zdravia a zákonný zástupca znáša finančné sankcie,
  • žiak vstupuje do budovy školy s ochranným rúškom a rodič je povinný dať mu aj dve náhradné rúška do rezervy. Ochranné rúško je žiak povinný nosiť počas celého pobytu v škole / počas vyučovania, v ŠKD, počas presunov po budove školy/.

Organizácia vyučovania:

  1. Žiakom je umožnený vstup do školy od 7:00 hod.
  2. Ranný filter – meranie teploty, dezinfekcia rúk.
  3. Žiaci sa sústreďujú v kmeňových triedach so svojimi triednymi učiteľkami / nie v rannom klube ŠKD/,
  4. Vyučovanie sa uskutočňuje podľa rozvrhu hodín, ktorý je zverejnený na webe.
  5. Po skončení vyučovania odvádza triedna učiteľka žiakov, ktorí nenavštevujú ŠKD, a odovzdá ich rodičom.
  6. Činnosť ŠKD je zabezpečená do 16:30 hod. Pri preberaní detí z ŠKD žiadame rodičov, aby dodržiavali čas polhodinových intervalov a bezdôvodne uvedený čas odchodu dieťaťa z ŠKD neupravovali.

Upozorňujeme rodičov, aby pre žiakov 1. stupňa, ktorí nastúpia do školy na prezenčné vyučovanie, objednali obedy štandardným spôsobom cez webovú stránku školy.

Prílohy:

11b -Zákonný zástupca - Informácia pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase

Návrat do škôl 2021

 

 

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt