+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň
+421 484 133 571 personalista

Podmienky vstupu do školy

ČO JE NEVYHNUTNÉ  SPLNIŤ  PRI  NÁSTUPE DO ŠKOLY po 2.9.2020

PREVÁDZKOVÉ  PODMIENKY ŠKOLY V OBDOBÍ TRVANIA PANDÉMIE OCHORENIA COVID – 19

V dôsledku ďalšieho šírenia pandémie COVID -19 vydalo MŠVVaŠ manuál na prevádzku škôl v školskom roku 2020/2021. Vyplývajú z neho aj povinnosti zákonného zástupcu žiaka, ktoré nájdete nižšie. Žiadame Vás o prečítanie a rešpektovanie týchto povinností. Čestné prehlásenie, vyhlásenie nájdete v prílohe, je potrebné, aby ho žiaci priniesli do školy hneď pri nástupe a odovzdali triednej učiteľke.

Zákonný zástupca

  • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
  • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška(jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
  • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy a školského klubu detí na školský rok 2020/2021.
  • Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy čestné vyhlásenie (príloha č. 1) alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné prehlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 2).
  • V prípade, že u dieťaťa/žiaka je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu/žiakovi nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa(žiak) zo školy vylúčené.
  • Pri nástupe žiaka po skončení nariadenej karantény predkladá vyhlásenie z prílohy č. 3.

Príloha č.1 - Čestné vyhlásenie ZZD_september

Príloha č. 2 - Prehlásenie ZZD o dezinfekčnosti

Príloha č. 3 - Vyhlásenie ZZD pri nástupe žiaka do školy po karanténe

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt