+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň
+421 484 133 571 personalista

Zápis na stravovanie

OZNAM ŠJ pre stravníkov, ktorí budú v stravovaní pokaračovať aj v školskom roku 2020/2021 a nových stravníkov

  1. Ak máte dostatočný kredit na stravnom a réžii, vedúca ŠJ Vás automaticky prihlási na stravovanie od 3.9.2020 .
  2. Ak sa rozhodnete  v školskom roku 2020/2021 v stravovaní nepokračovať, informujte vedúcu ŠJ do  08.2020.
  3. Noví záujemcovia o stravovanie si môžu stiahnuť prihlášku na stravovanie a v dňoch - 28.8.2020  prihlásiť stravníka  u vedúcej ŠJ a zakúpiť mu čip.

Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa možno poskytnúť na zabezpečenie obeda  v základnej škole. Cieľom poskytnutia dotácie na stravu je najmä podpora výchovy detí  k zdravým stravovacím návykom, ako aj finančné odbremenenie rodičov detí od platenia úhrady za stravu.

Od 1.1.2019 nadobudla účinnosť novela č. 375/2018 Z. z. k zákonu č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorá sa týka najmä poskytovania dotácie na stravu.

Dotácia na stravu sa poskytuje v sume 1,20 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti a vyučovania v základnej škole a odobralo obed. Ak dieťa neodobralo stravu z dôvodu, že zriaďovateľ nezabezpečil diétne jedlo dieťaťu, u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie, poskytnutú dotácia na stravu, zriaďovateľ vyplatí rodičovi dieťaťa alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu.

 

Veková skupina stravníkov

Obed

Nákup potravín

Dotácia na stravu

Úhrada

zákonného zástupcu

stravník ZŠ
1. stupeň

1,21

1,21

1,20

0,01

stravník ZŠ

2. stupeň

1,30

1,30

1,20

0,10

Rozpis platieb na mesiace september – december 2020

 September : I. stupeň    19 dní  x 0,01 = 0,19 € + 8,00 réžia        8,19 €

                      II. stupeň  19 dní   x 0,10 = 1,90 € + 8,00 réžia       9,90 €

Október   :   I. stupeň    19 dní  x 0,01 = 0,19 € + 8,00 réžia        8,19 €

                     II. stupeň   19 dní   x 0,10 = 1,90 € + 8,00 réžia       9,90 €

November:   I. stupeň    20 dní  x 0,01 = 0,20 € + 8,00 réžia        8,20 €

                     II.  stupeň   20 dní   x 0,10 = 2,00 € + 8,00 réžia      10,00 €

December :   I. stupeň    15 dní  x 0,01 = 0,15 € + 8,00 réžia        8,15 €

                     II. stupeň    15 dní  x 0,10 = 1,50 € + 8,00 réžia       9,50 €

Číslo účtu Školskej jedálne: SK7575000000004017185214

 

Úhrada:* trvalý príkaz  * internetbanking  * vklad na účet  *hotovosť

Príspevok na stravovanie zákonný zástupca dieťaťa/žiaka uhradí mesačne vopred, do 25. dňa v mesiaci. Žiak základnej školy má nárok na dotáciu k stravovacím návykom iba v prípade, ak sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu v škole a odoberie prihlásený obed.

V  prípade akejkoľvek neprítomnosti dieťaťa/žiaka na výchovno-vzdelávacom procese v škole, je  povinnosťou zákonného zástupcu odhlásiť dieťa zo stravy deň vopred do 14.00 hod. v prípade náhleho ochorenia ráno do 7.30 hod. na tel. č. ŠJ : 048/4133502.

Ak zákonný zástupca neodhlási žiaka zo stravy, štátna dotácia mu nebude poskytnutá.

Za včas neodhlásenú stravu sa dotácia k stravovacím návykom neposkytuje, zákonný zástupca je povinný na základe výzvy riaditeľa školy celkovú výšku nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórii stravníkov uhradiť v plnej výške z kreditu žiaka alebo bezhotovostne bankovým prevodom,  vkladom na účet školskej jedálne v termíne do 10. dňa nasledujúceho mesiaca.

Na základe kontroly dochádzky za týždeň / porovnanie dochádzky v ZŠ a v  ŠJ  v prípade nezrovnalostí vystaví vedúca ŠJ 1 x za  mesiac k 5. dňu v nasledujúcom mesiaci rodičom doklad na doplatenie  neodhlásených obedov ak nebude mať dostatočný kredit.

Žiaci, ktorí budú novými stravníkmi od 1.9.2020 si musia zakúpiť čip na stravovanie u vedúcej ŠJ pred začatím stravovania. Cena čipu 2,00 €.

Žiaci 1. ročníkov musia priniesť vypísanú prihlášku na stravovanie.

 

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt