+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň

Étos školy

je vytváraný na dodržiavaní dohodnutých hodnôt vo vzťahu ku všetkým participujúcim subjektom.

Preferujeme:

vo vzťahu na všetkých úrovniach

 • vzájomnú úctu a rešpekt
 • partnerstvo, pomoc a spoluprácu
 • dodržiavanie vnútorných smerníc školy
 • slušnú komunikáciu

vo vzťahu učiteľ žiak

 • pozitívne hodnotenie, povzbudenie, vyjadrenie dôvery
 • rešpektovanie individuality žiaka
 • dať šancu žiakovi zažiť úspech
 • poskytovanie vecnej spätnej väzby a hodnotenie podľa kritérií

vo vzťahu učiteľ rodič

 • dôveru
 • akceptáciu odlišného názoru

vo vzťahu žiak-žiak

 • rovnoprávnosť a priateľskosť
 • rešpektovanie individuality a odlišnosti

vo vzťahu učiteľ-učiteľ

 • rovnosť a rovnoprávnosť
 • spoluzodpovednosť
 • slobodu vo výbere vyučovacích stratégií, foriem a metód
 • vecnú spätnú väzbu

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt