+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň

Charakteristika školského klubu

V školskom roku 2017/2018 budeme pokračovať v zmene filozofie na princípoch modernej školy s využívaním aktivizujúcich metód a foriem vo výchove detí. Ciele a poslanie výchovno-vzdelávacej činnosti vychádzajú zo Školského vzdelávacieho programu, Programu ŠKD a POP na školský rok 2017/2018.

Hlavný predmet činnosti ŠKD tvorí príprava na vyučovanie, oddychová a rekreačná činnosť, v rámci ktorých budeme realizovať aktívny oddych formou tematických oblastí výchovy. Výchovno-vzdelávacia činnosť bude zameraná na rozvoj všetkých kľúčových kompetencií a vytvorenie takého prostredia, ktoré deti motivuje a aktivizuje. Budeme rozvíjať personálne zručnosti ako je samostatnosť, zodpovednosť, sebahodnotenie a sebaúctu. Sociálne zručnosti detí a to efektívnu komunikáciu, spoluprácu, empatiu a spravodlivosť. Vytvárať podmienky pre tvorivosť, toleranciu a rozvoj praktických zručností dieťaťa. Umožníme získavať nové vedomosti, postoje názory, aktivizovať dieťa k vyššiemu výkonu. Budeme rozvíjať cieľavedomú a systematickú prípravu na vyučovanie.

V tomto školskom roku sa zameriame na ENVIRONMENTÁLNU VÝCHOVU.

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt