+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň

Šikanovanie

VIEŠ ROZPOZNAŤ ŠIKANOVANIE ?

Šikanovaním (chicane - francúzskeho pôvodu) označujeme, keď sa úmyselne a opakovane ubližuje druhým fyzicky alebo psychicky. Znamená to, že niekto tebe alebo niekomu, kto sa nedokáže  brániť, robí niečo nepríjemné, niečo, čo si neželáš, čo ti ubližuje alebo ťa zraňuje.

Každé dieťa má svoje práva, nezaslúži si, aby bolo šikanované. Následky šikanovania sú vážne (nepozornosť na vyučovaní, psychosomatické ochorenia, záškoláctvo, depresie, úzkostné poruchy až pokus o samovraždu). Následky šikanovania môžu byť dlhodobé.

 Šikanovanie je právne postihnuteľné.

Aby sme hovorili o šikanovaní, musí incident obsahovať tieto znaky:

 • jasný úmysel ublížiť druhému,
 • útočníkom môže byť jedno alebo skupina detí,
 • incidenty sú opakované,
 • charakteristický je nepomer síl medzi útočníkom (agresorom) a obeťou.

Šikanovanie je aj to:

 • keď ťa spolužiaci opakovane urážlivo prezývajú, posmievajú sa ti,
 • keď sa ti vysmievajú za to, ako sa obliekaš, z akej rodiny pochádzaš, za to, že sa dobre učíš, že poslúchaš učiteľov a pod.,
 • keď ťa spolužiak núti urobiť nejakú vec a vyhráža sa ti, že ak to neurobíš, počarbe ti zošit, vysype ti veci z tašky a pod.,
 • keď ti spolužiak berie desiatu, peniaze alebo osobné veci,
 • keď ti spolužiaci robia veci, ktoré sú ti nepríjemné (napr. nadávajú ti, strkajú do teba, schovávajú ti veci, bijú ťa),
 • keď ťa spolužiaci ignorujú a nevšímajú si ťa.

Keď sa voči tebe niekto správa tak, ako je to vyššie uvedené, potom si pravdepodobne obeťou šikanovania!

Deti často hovoria, že takéto správanie je v poriadku, že sa to môže, že to tak má byť, že je to len hra, zábava.

To nie je pravda!   Nikomu, ani tebe, nesmie nikto ubližovať, trápiť ťa a zraňovať!

Prečo deti šikanujú?

Za hnací motor konania agresorov možno považovať dva motívy:

 1. dobrý pocit“ z utrpenia a poníženia obete,
 2.  silná túžba po moci.

Ďalšie motívy šikanovania:

 • motív upútania pozornosti – agresor chce byť stredobodom pozornosti, chce získať „obdiv“ a priazeň spolužiakov,
 • motív žiarlivosti ,
 • motív zabíjania nudy,
 • motív prevencie – bývalá obeť chce predísť svojmu šikanovaniu a na novom pôsobisku začne šikanovať, prípadne sa rýchle pridá k agresorovi.

Kto sa stáva obeťou šikanovania?

Obeťou sa môže stať ktorékoľvek dieťa. Najčastejšie sú týrané deti, ktoré nevedia skrývať strach, ich najslabším miestom je príliš viditeľná bojazlivosť a zraniteľnosť.

Ako možno zistiť, či je dieťa šikanované?

Šikanovanie je veľmi často skryté, ale existujú určité príznaky, že niečo nie je v poriadku:

priamo alarmujúce signály:

 • telefonická alebo osobná informácia rodičov o podozrení na šikanovanie,
 • náhle prevalenie šikanovania,
 • zúfalá reakcia obete, prípadne jeho kamaráta – tajne navštívi učiteľa alebo anonymne napíše list učiteľovi.

 nepriamo alarmujúce signály:

 • dieťa vchádza do triedy s učiteľom, všade chodí posledný, cez prestávky postáva pri učiteľovi, resp. pri zborovni,
 • dieťa nechce chodiť do školy bez udania dôvodu,
 • dieťa je osamotené, nemá kamarátov,
 • dieťa je úzkostné, smutné, vystrašené,
 • dieťaťu sa náhle zhorší prospech, nesústredí sa na vyučovaní,
 • dieťa má poškodené, znečistené, rozhádzané veci,
 • dieťa má odreniny, modriny, škrabance a pod., ktoré nedokáže uspokojivo vysvetliť.

 Pomoc šikanovaným deťom

S deťmi, ktoré sa stali obeťami šikanovania, sa musí pracovať citlivo. Obzvlášť sa musíme vyvarovať toho, aby nemalo pocit viny, že bolo šikanované. Pri práci so šikanovanými deťmi sa snažíme dosiahnuť zmeny v ich myslení, správaní, zvýšiť sebadôveru a sebavedomie a naučiť ich brániť sa  šikanovaniu.

Ako začína šikanovanie

Podobne ako iné sociálnopatologické javy, aj šikanovanie má svoj vývoj. Najdôležitejším je práve jej začiatok, ktorý sa nazýva ostrakizmus. Je to štádium, ktoré slúži pre pedagógov a rodičov ako varovný signál. Ak si ostrakistické správanie u žiakov všimnú, môžu ho hneď zastaviť a ubližovanie sa nevyvinie do hlbších následkov.

Ostrakizmus je typický tým, že spolužiaci jednu „obeť“ vyčlenia z kolektívu, nikto sa s daným dieťaťom nebaví, nikto mu neodpovedá na pozdrav a ak aj áno, len akousi hanlivou poznámkou. Dieťa je týmto spôsobom vyčleňované z partie spolužiakov, ktorí tvoria akési jadro, kam ono nepatrí. Časté je taktiež ohováranie, posmievanie či urážanie. 

Charakteristické spôsoby ubližovania obeti v štádiu ostrakizmu):

 • Spolužiaci obeť ignorujú, neodpovedajú na pozdrav, robia, že ho akože nepočuli.
 • Na obede si k obeti nikto zo spolužiakov nesadá, prehliadajú ho.
 • Obeť je ohováraná, osočovaná, obviňovaná z niečoho, čoho sa nedopustila, spolužiaci hádžu na obeť všetku vinu.
 • Agresori posielajú obeti hanlivé SMS, emaily, vymýšľajú o ňom rôzne vymyslené príbehy, ktoré potom roznášajú po celej škole.
 • Agresori obeť zámerne provokujú, chcú, aby sa zrútila, zúrila a bránila sa.
 • Spolužiaci ostrakizujúcu obeť urážajú aj cez jej vlastných rodičov.
 • Agresori sa vysmievajú slabostiam obete, jej „nedostatkom“, ktoré zveličujú a upozorňujú na ne.
 • Ak urobí obeť chybu pri písomke alebo ústnej odpovedi, agresori ju zveličia a robia si z toho srandu pred celou triedou.
 • Obeť je ironizovaná agresormi, zosmiešňujú na nej všetko, čo sa dá.
 • Agresori ohovárajú obeť nielen v triede, medzi ostatnými spolužiakmi, ale aj po celej škole, snažia sa o to, aby sa žiaci ostatných tried správali k obeti tak, ako sa k nej správajú oni sami. 

Štyri typy šikanovania

Fyzické šikanovanie

Fyzická šikanovanie zahŕňa kontakt medzi osobami. Medzi príklady patrí kopanie a bitie. Niekedy to môže byť ťažké odlíšiť od drsnej hry, ale ak je to v nevhodných časoch, alebo ak nie všetci zainteresovaní sú pohodlní, môže to byť šikanovanie.

Slovné šikanovanie

Slovné šikanovanie sú slová nasmerované na osobu. Vyzvané meno, urážky, doberanie, zastrašovanie alebo robenie homofóbnych alebo rasistických poznámok sú formou verbálneho zneužitia.

Skryté šikanovanie

"Skryté šikanovanie" sa vzťahuje na akcie vykonávané za chrbtom osoby. Vykonáva sa s jediným cieľom zničiť povesť osoby alebo spôsobiť ponižovanie. Medzi príklady skrytého šikanovania patria:

 • rozširovanie povesti alebo vytváranie lži o osobe,
 • negatívne pohyby  jazykom tela,
 • rozprávajú vtipy, ktoré človeka zahanbujú a ponižujú,
 • napodobňovanie niekoho neopatrným spôsobom.

Kybernetické šikanovanie

Cyberbullying môže byť otvorene alebo tajne vykonávané. Cyberbullying používa technológiu a zariadenia, ako sú sociálne médiá, súkromné webové stránky alebo mobilné telefóny. Negatívne príspevky na sociálnych médiách a priamy kontakt prostredníctvom textových správ sú dve z najbežnejších foriem kyberšikany.

 

https://www.storyboardthat.com/sk/articles/e/%C5%A1kolsk%C3%A9-%C5%A1ikanovanie

http://www.centrumga.sk/sikanovanie_manual.pdf

https://eduworld.sk/cl/52/pre-ucitelov/predchadzame-sikane

http://pointre.sk/2018/09/21/vieme-co-je-sikanovanie/

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt