+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň

Školský program prevencie

Školský program prevencie

    „SME ŠKOLA, KDE SA ŠIKANOVANIE A VYDIERANIE NETOLERUJE!“

 Tento základný princíp musí platiť od prvého dňa školského roka pre všetkých žiakov, rodičov aj pracovníkov školy bez výnimky.

 Program prevencie a riešenia šikanovania, násilia a prevencie rizikového správania žiakov v škole je v súlade so Smernicou č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach.

Prevencia šikanovania sa zabezpečuje najmä formou:

 • implementácia prevencie do výchovno-vzdelávacieho procesu vrátane pozitívneho vplyvu osobnosti pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca v rámci každodenného vyučovania, obsahového zamerania a didaktiky predmetov a prierezových tém,
 • triednických hodín,
 • zriadenie koordinačného výboru na prevenciu šikanovania,
 • práce žiackeho parlamentu,
 • prijatia školských pravidiel proti šikanovaniu,
 • vytváraním pozitívnej klímy v škole,
 • vzdelávaním pedagogických zamestnancov,
 • prednášok alebo aktivít organizovaných školou alebo organizovaných inými relevantnými subjektmi,
 • súťaží a hier,
 • výchovných koncertov,
 • projektov,
 • aktivít,
 • exkurzií,
 • školských výletov.

 Program prevencie a riešenia šikanovania, násilia a prevencie rizikového správania žiakov sa v  Základnej škole Jozefy Gregora Tajovského realizuje s  partnermi :

 • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta, katedra pedagogiky a psychológie
 • Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v Banskej Bystrici
 • KR PZ v Banskej Bystrici
 • Mestská polícia v Banskej Bystrici
 • Centrum voľného času – Junior v Banskej Bystrici
 • Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici
 • Informačné centrum mladých v Banskej Bystrici

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt