+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň
+421 484 133 571 personalista

Dištančné vzdelávanie

26.10.

 Na základe Rozhodnutia ministra školstva SR zo dňa 23.10.2020 sa mení forma vzdelávania žiakov 5.-9. ročníka ZŠ na dištančnú zatiaľ v termíne od 26.10.2020.

Preto žiadame rodičov žiakov o spoluprácu a súčinnosť pri vzdelávaní žiakov on-line formou. Prečítajte si prílohy a sledujte aktualizácie na webovej stránke školy.

Príloha č.1

ROZHODNUTIE

 Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhoduje takto:

 1. Jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v termínoch 30. októbra a 2.,6. a 9. novembra 2020.

 2. S účinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolania mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v

a) základných školách pre žiakov v piatom až deviatom ročníku,

b) základných školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v piatom až desiatom ročníku,

c) stredných školách,

d) stredných školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,

e) jazykových školách,

f) základných umeleckých školách,

riaditelia týchto škôl zabezpečia pre žiakov a poslucháčov dištančné vzdelávanie.

 3. V školskom roku 2020/2021 vo všetkých školách a školských zariadeniach nemožno uskutočniť školské aktivity podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 7 a § 33 ods. 12 školského zákona najmä

a) výlety a exkurzie,

b) športové výcviky a školské športové súťaže,

c) pobyty v škole v prírode a aktivity školy v prírode,

d) kurzy na ochranu života a zdravia,

e) kurzy pohybových aktivít v prírode,

f) saunovanie,

g) dni otvorených dverí

 do odvolania.

 

Príloha č.2

Vážení rodičia,

Chceme Vás upozorniť, že dištančné vzdelávanie nie je na báze dobrovoľnosti, ale je to iná forma povinného vzdelávania sa žiakov. Preto Vás žiadame, aby ste dohliadali na pravidelnú a systematickú domácu prípravu svojich detí (účasť na on-line hodinách, dodržiavanie termínov odovzdania úloh...).  Pretože Vám i nám rovnako záleží na tom, aby sa deti vedomostne rozvíjali, žiadame Vás, aby ste zadané úlohy nerobili za deti, ale nechali ich pracovať samostatne. Vytvorte im len vhodné domáce podmienky, zabezpečte kontrolu a pomoc pri zvládaní technických problémov (pripojenie na on-line hodinu, odosielanie dokumentov...). Hodnotenie počas dištančného vzdelávania bude plniť funkciu spätnej väzby s cieľom ukázať, kde robí žiak chyby a čo má urobiť pre ich odstránenie. Keďže dištančné vzdelávanie prebieha v čase pred polročnou klasifikáciou, po nástupe do školy budú žiaci z preberaného učiva preskúšaní ústnou alebo písomnou formou. V polročnom hodnotení budeme zohľadňovať známky, ktoré žiaci získali do 23.10.2020, postoje žiakov k plneniu úloh počas dištančného vzdelávania a známky získané po nástupe na riadne školské vyučovanie.

Žiadame Vás, aby ste včas informovali triednych učiteľov alebo vyučujúcich, pokiaľ by ste mali technické problémy s pripojením sa na internet alebo s inými okolnosťami, ktoré by dieťaťu bránili plniť si zadané úlohy alebo ich včasné odovzdávanie. V takýchto prípadoch je možné dohodnúť sa na pravidlách odovzdávania vypracovaných úloh v papierovej podobe.

Ďakujem za porozumenie. Spolu to zvládneme!

 

Krízový plán pre rodiča

1. Vytvoriť si spoločne s dieťaťom týždenný rozvrh tak, aby sa vzali do úvahy online hodiny všetkých detí a tiež čas, ktorý potrebujú venovať samostatnej príprave a relaxu,

- vytvoriť čo najoptimálnejšie prostredie pre učenie sa vášho dieťaťa - vypnúť rušivé prvky,

 - podporovať snahu školy a učiteľov pri online vzdelávaní.

2. Informovanosť:

- informovať sa o spôsobe komunikácie medzi dieťaťom a učiteľmi,

- informovať školu o všetkých dôležitých skutočnostiach, ktoré žiakovi bránia v plnení súčasnej formy vzdelávania,

- vytvoriť si kontakt s ďalšími rodičmi z triedy a príležitostne komunikovať.

 3. Technické vybavenie

- zabezpečiť dieťaťu potrebné vybavenie pre účasť na online hodine (hardware, software) - v prípade potreby sa informovať o možnostiach zapožičania si zariadenia na škole,

- pomôcť dieťaťu pri práci vo vybranom nástroji pre komunikáciu - v prípade potreby osloviť školu.

4. Materiály

- v prípade potreby vypracovania domácich úloh zvážiť online verziu voči tlačenej.

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt