+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň

Špeciálny pedagóg

Školská špeciálna pedagogička

Mgr. Jana Michalková (momentálne MD)

Kontakt: skola@zsjgtbb.sk

Telefonický kontakt: +421 48 4131573

 

Základné informácie:

 

Školský špeciálny pedagóg vykonáva odborné činnosti v rámci špeciálno-pedagogického individuálneho, skupinového alebo hromadného poradenstva a intervencie žiakom so ŠVVP. Poskytuje špeciálno-pedagogické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom detí alebo žiakom a pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení. Pripravuje podklady pre odborných zamestnancov poradenských zariadení.

 

Špeciálny pedagóg

 

· podieľa sa na výchove a vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami,

· sleduje platnú legislatívu v oblasti špeciálno - pedagogického poradenstva

· podieľa sa na vypracovaní individuálnych vzdelávacích programov individuálne začlenených žiakov a na úprave učebných osnov, obsahu, metód a foriem vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami,

· uskutočňuje špeciálno-pedagogickú podporu za účelom rozvíjania oslabených špecifických funkcií žiakov so ŠVVP priamo na vyučovaní alebo individuálne,

· monitoruje vzdelávacie ťažkostí žiakov, psychický vývin žiakov a sociálne vzťahy v triede, identifikuje a podľa potreby v spolupráci s ostatnými odborníkmi (s učiteľmi, výchovným poradcom, poradenským zariadením) uskutočňuje potrebné intervencie,

· koordinuje manažment diagnostických vyšetrení žiakov so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami,

· predkladá návrhy a podnety na skvalitnenie a zefektívnenie výchovno vzdelávacej práce s deťmi so špeciálno- pedagogickými potrebami,

· poskytuje konzultačné a poradenské služby zákonným zástupcom žiakov so ŠVVP, pedagógom, vychovávateľkám ŠKD, ale aj rodičom, ktorí požiadajú o konzultáciu so špeciálnym pedagógom,

· zabezpečuje písomnú dokumentáciu potrebnú k odoslaniu na CPP, SCPP od rodičov a triednych učiteľov, sprostredkuváva priamy kontakt so psychológmi, špeciálnymi pedagógmi, s pedopsychiatrami, detskými neurológmi, klinickými logopédmi a s ďalšími odborníkmi,

· spolupracuje s poradenskými inštitúciami: Centrami poradenstva a prevencie, Súkromnými centrami poradenstva a prevencie a podľa potreby aj s inými odbornými pracoviskami.

· zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvie pri vykonávaní svojej činnosti.

 

Pedagogické asistentky

Narastajúci počet žiakov s poruchami učenia, aktivity a pozornosti a žiakov s poruchou autistického spektra znamená zmeny pre všetkých zúčastnených vo vzdelávacom a výchovnom procese. Aby sme túto zmenu dokázali zvládnuť čo najlepšie, snažíme sa poskytnúť podporu pre žiakov v triedach, učiteľov a vychovávateľov aj formou pôsobenia pedagogických asistentiek.

Pedagogické asistentky sú úzko prepojené s učiteľmi, sú metodicky koordinované školskou špeciálnou pedagogičkou a pracujú so žiakmi najmä priamo na vyučovacej hodine a tiež formou doučovania. Sú pomocníčkami učiteľov i žiakov a podieľajú sa na vytváraní dobrej atmosféry v triede. Pomáhajú žiakom prekonávať bariéry, sú nápomocné pri presune žiakov do učebne, pri samoobslužných prácach. Žiakom poskytujú individuálnu pomoc: vo

vysvetlení preberaného učiva, pomáhajú im pri pochopení zadania úloh, pri vypracovaní úloh a usmerňujú ich aj pri písaní testov a písomných prác. Momentálne sa žiakom venuje 5 pedagogických asistentiek.

 

Aktuálny program: Stratégia minimalizácie opakovania ročníka

 

Program je zameraný na minimalizovanie a elimináciu opakovania ročníka žiačok a žiakov základnej školy. Pomocou stratégie škola zistí, ktorý žiak potrebuje podporu, prečo ju potrebuje a ako mu ju zaistiť.

Jej cieľom je vyhnúť sa opakovaniu ročníka tak, aby sme už počas školského roka identifikovali a zachytili žiakov v riziku. Následne im poskytneme pomoc a podporu formou doučovania, aby učivo žiaci zvládali.

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt