+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň

Informácie výchovného poradcu

 Výchovný poradca  / pre žiakov, učiteľov a rodičov/

Mgr. Iveta Čuková

Konzultačné hodiny

      Každý utorok v kabinete výchovného poradcu na prvom poschodí ZŠ J.G. Tajovského.

Konzultáciu je potrebné si vopred dohodnúť z dôvodu možných iných aktivít VP, ktorým sa v rámci svojich kompetencií venuje. V prípade potreby si môžete dohodnúť aj iný termín konzultácie na tel. č.: 413 15 73 alebo na e-mail:  ivetacukova@zsjgtbb.sk

Oblasti činnosti výchovného poradcu

 1. Starostlivosť o talentovaných a nadaných žiakov, o žiakov s výchovnými a vzdelávacími ťažkosťami, o žiakov so zdravotným znevýhodnením a  a ich evidencia,
 2. preventívne aktivity a riešenie už vzniknutých problémov,
 3. profesijná orientácia a výchova k voľbe povolania.

Aktivity výchovného poradcu

 • Prostredníctvom triednych učiteľov vyhľadáva a  robí prehľad všetkých výchovno-vzdelávacích problémov školy, napomáha žiakom pri riešení otázok osobného,  vzdelávacieho a profesionálneho vývinu a orientácie,
 • poskytuje metodickú a informačnú pomoc pedagogickým zamestnancom školy, žiakom a ich zákonným zástupcom,
 • koordinuje výchovný proces školy a sprostredkováva servisné služby škole (pedagogické, psychologické, informačné, proorientačné, sociologické a iné),
 • zabezpečuje vyplnenie a odoslanie prihlášok na stredné školy,
 • spolupracuje so žiackym parlamentom,
 • spolupracuje s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a centrom špeciálno-pedagogického poradenstva pri riešení problémových žiakov, ÚPSVaR, a pod.,
 • vykonáva konzultácie pre rodičov, žiakov a učiteľov v rámci uvedených oblastí,
 • uskutočňuje individuálne pohovory so žiakmi,
 • spolupracuje s orgánmi starostlivosti o dieťa.

Dôležité adresy, kontaktné telefónne čísla

 • Odbor školstva, Vyšší územný celok : Nám.SNP č.23, 974 01 Banská Bystrica tel.: 048/4325111
 • Krajský školský úrad : ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica tel. 048/4710111
 • Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie: Mládežnícka 34, B. Bystrica – tel.: 048/413 47 51 alebo 048/413 47 52, mail: pppbb@post.sk
 • Centrum špeciálno - pedagogického poradenstva:Jána Kollára 55, B.Bystrica - tel. 048/4142116, 4143330, mail: csppbb@gmail.com
 • Detská linka záchrany 0800 121 212
 • Linka detskej istoty 0800 500 500

http://www.nucem.sk- informácie o Testovaní
http://www.statpedu.sk- Štátny pedagogický ústav - informácie o Monitore
http://www.svs.edu.sk- Školské výpočtové stredisko - informácie o stredných školách v Banskobystrickom kraji
http://www.ssiba.sk- Štátna školská inšpekcia
modernaskola.sk - Rodičovský servis - informácie rôzneho druhu o výchove a vzdelávaní i prijímacom konaní na SŠ

www.minedu.sk – portál Ministerstva školstva SR 

 

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt