+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň

Stanovy Občianskeho združenia

Občianske združenie
Rodičia a priatelia Základnej školy J.G. Tajovského v Banskej Bystrici

 

STANOVY

 

Článok I.

Základné ustanovenia

1.       Názov občianskeho združenia je Rodičia a priatelia Základnej školy J.G.Tajovského v Banskej Bystrici (ďalej len združenie).

2.       Združenie je samostatným záujmovým združením občanov v zmysle Zák.č.83/90 Zb. v znení neskorších predpisov, ktoré je zaregistrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.Je apolitickou organizáciou.

3.       Združenie je samostatnou právnickou osobou s vlastnou subjektivitou.

4.       Sídlo občianskeho združenia je na adrese Gaštanová 12, 974 09 Banská Bystrica.

 

Článok II.

Cieľ a činnosť

 

1.       Cieľom združenia je v spolupráci s pedagogickými zamestnancami zabezpečovať:

-          kvalitnú výchovu a vzdelávanie žiakov na princípoch humanizmu, demokracie

-          podporovať aktivity, ktoré rozvíjajú u žiakov také zručnosti, ktoré im pomôžu nájsť si miesto v spoločnosti

-          podporovať ekologické aktivity, zdravý životný štýl detí a ich duševné zdravie

-          podporovať začlenenie detí miestnej rómskej komunity do bežného života

-          prispievať k dobrým vzťahom medzi rodičmi, učiteľmi a žiakmi.

2.       Činnosť združenia :

-          Podieľa sa na ochrane zdravia detí a podporuje ich zdravý telesný a duševný vývin

-          Organizuje kultúrne podujatia a ďalšie aktivity  v súlade s cieľmi

-          Dbá o zlepšovanie podmienok na učenie a na zlepšovanie prostredia v škole

-          Podporuje rozvoj mimoškolskej činnosti u detí

-          Zhromažďuje námety, pripomienky a požiadavky rodičov týkajúce sa výchovy a vzdelávania žiakov v škole

-          Udržiavať a rozvíjať literárny odkaz spisovateľa J.G. Tajovského v rámci výchovno- vzdelávacej činnosti školy

 

Článok III.

Členstvo

 

1.       Členstvo v združení môže byť riadne a čestné. Riadnym členom združenia sa stáva osoba, ktorá súhlasí so stanovami združenia, uhradí členský príspevok, bude schválená výborom združenia a bude jej vydaný členský preukaz.

2.       Členovia združenia platia základný členský príspevok. Jeho výšku v príslušnom roku schvaľuje výbor.

3.       Členstvo v združení zaniká písomným oznámením o vystúpení, vyškrtnutím  pre neplnenie základných členských povinností v zmysle čl. III. alebo jeho vylúčením pre zvlášť závažné previnenie, nezlúčiteľné s členstvom v združení.

4.       Osobám, ktoré sa mimoriadne zaslúžili o rozvoj združenia, môže byť udelené čestné členstvo uznesením členskej schôdze. Toto členstvo členskou schôdzou môže byť tak isto aj odňaté.

5.       Člen združenia má právo:

-          Zúčastňovať sa podľa svojich potrieb a záujmu akcií a podujatí, usporadúvaných združením

-          Zúčastňovať sa  rokovaní orgánov združenia, na ktorých sa hodnotí jeho činnosť

-          Požadovať informácie o činnosti a hospodárení združenia

-          Dávať podnety, návrhy a pripomienky

-          Voliť orgány združenia po splnení podmienky dovŕšenia 18.roku veku

-          Byť volený, pričom podmienkou je vek minimálne 18 rokov, bezúhonnosť a prípadná odborná zdatnosť

6.       Člen združenia má povinnosti:

-          Dodržiavať Stanovy združenia, na ich základe vydané vnútorné predpisy, poriadky a dokumenty

-          Plniť úlohy vyplývajúce zo záverov rokovaní a rozhodnutí orgánov združenia

-          Riadne a včas platiť členské príspevky a registračné poplatky

 

Článok IV.

Orgány združenia

 

1.       Orgány združenia sú:

-          Členská schôdza

-          Výbor

-          Revízor

2.       Zásady tvorby orgánov združenia, voľby ich členov a spôsob rozhodovania musia byť založené na princípoch demokracie. Orgány sú uznášaniaschopné za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny členov.

3.       Všetky orgány sa riadia rokovacím poriadkom, rozhodnutia a uznesenia prijímajú na základe rokovacieho a volebného  poriadku. Rozhodnutie sa považuje za prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov, pokiaľ stanovy ďalej neustanovujú inak.

 

Článok V.

Členská schôdza

 

1.       Je najvyšším orgánom združenia, ktorý  písomnou formou zvoláva raz za rok výbor.

2.       Rozhoduje o zásadných veciach, najmä:

-          Uznáša sa o vzniku a rozpustení združenia, o jeho zlúčení s iným združením , o symbolike a názve združenia, tvorbe a úprave stanov, o činnosti a hospodárení združenia

-          Schvaľuje ročné správy výboru za funkčné obdobia

-          Volí a odvoláva členov výboru a revízora

-          Je oprávnená zrušiť alebo zmeniť rozhodnutie výboru, ak je v rozpore s uzneseniami a záväznými predpismi SR

-          Schvaľuje ročné správy o činnosti a hospodárení združenia

3.       Mimoriadna členská schôdza sa zvoláva, ak  o to písomne požiadala nadpolovičná väčšina výboru alebo nadpolovičná väčšina riadnych členov vo veku 18 rokov. V takýchto prípadoch  musí byť zvolaná písomnou formou do 1 mesiaca od doručenia písomnej žiadosti výboru.

4.       Členská schôdza prijíma rozhodnutia a uznesenia v súlade s rokovacím a volebným poriadkom členskej schôdze, schváleným členskou schôdzou.

 

Článok VI.

Výbor

 

1.       Medzi zasadaniami členskej schôdze riadi činnosť združenia výbor, ktorý rozhoduje o všetkých otázkach , pokiaľ týmito stanovami, alebo inými predpismi nie sú rozhodnutia vyhradené k schváleniu členskej schôdzi.

2.       Výbor je volený na obdobie troch rokov, má sedem členov.

3.       Novozvolený výbor na svojom prvom zasadnutí zvolí predsedu a podpredsedu. Na zvolenie je potrebná nadpolovičná väčšina členov výboru. Dotknutá osoba nehlasuje.

4.       Výbor plní najmä tieto úlohy:

-          Pripravuje, organizuje a predkladá návrhy na zasadnutia členskej schôdze

-          Realizuje plnenia uznesení členskej schôdze

-          Podáva správy o činnosti združenia na zasadnutiach členskej schôdze

-          Pripravuje a zabezpečuje realizáciu rozpočtu združenia

-          Prerokúva správy revízora  a zabezpečuje nápravné opatrenia

-          Rokuje a uzatvára dohody s inými organizáciami

-          Schvaľuje nominácie na súťaže a iné akcie

-          Pripravuje a schvaľuje rozpočet združenia a jeho zmeny na rozpočtové obdobie

-           Pripravuje a schvaľuje vnútorné predpisy združenia

-          Predseda výboru v plnom rozsahu organizuje a riadi činnosť výboru. Je štatutárnym zástupcom združenia. V jeho neprítomnosti ho zastupuje podpredseda.

 

Článok VII.

Revízor

 

1.       Revízor plní tieto úlohy:

-          Kontroluje plnenie úloh orgánov združenia, ktoré im boli uložené uzneseniami členskej schôdze

-          Kontroluje hospodárenie a plnenie rozpočtu združenia a dozerá na dodržiavanie finančnej disciplíny

-          Po ukončení hospodárskeho roku vykonáva   revíziu záverečnej bilancie a vyhotoví o tom správu, ktorú následne predloží na zasadnutie výboru

-          Kontroluje hospodárnosť podujatí  usporiadaných združením

-          Rieši podnety členov združenia, týkajúce sa porušenia stanov a ostatných vnútorných predpisov združenia. Návrh opatrení predkladá na rokovanie výboru, ktorý uznesením navrhne spôsob riešenia

2.       Revízor je oprávnený zúčastňovať sa zasadnutí výboru s poradným hlasom. Revízor predkladá členskej schôdzi minimálne jedenkrát za rok správu o kontrole.

 

Článok VIII.

Hospodárenie a majetok

 

1.       Združenie hospodári podľa rozpočtu. Rozpočet má byť vyrovnaný. Ak by sa rozpočtovali vyššie výdavky ako príjmy, rozhodne výbor o spôsobe krytia schodku pri schválení rozpočtu.

2.       Rozpočtové obdobie je kalendárny rok.

3.       Zdroje rozpočtových príjmov sú najmä:

-          Príjmy z hospodárenia s vlastným majetkom a z doplnkovej podnikateľskej činnosti združenia

-          Príjmy z reklamných a propagačných aktivít

-          Príjmy z organizácie podujatí

-          Príjmy z členských príspevkov a poplatkov

-          Dary a sponzorské príspevky

-          Dotácie

-          Iné príjmy

 

Článok IX.

Zánik a likvidácia

 

1.       O likvidácii združenia rozhoduje členská schôdza 2/3 väčšinou hlasov riadnych členov  vo veku nad 18 rokov.

2.       Likvidáciu a majetkové vysporiadanie vykoná likvidátor, určený výborom.

3.       Združenie môže zaniknúť aj iným ako  zákonom dovoleným spôsobom.

 

Článok X.

Záverečné ustanovenia

 

1.       Tieto stanovy boli schválené prípravným výborom združenia dňa 18.10. 2004 v Banskej Bystrici a nadobudnú účinnosť ich registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

2.       Záväzný výklad stanov vykonáva výbor.

 

V Banskej Bystrici, 18. 10. 2017

 

                                                                                                              Maroš Longauer

                                                                                                    Predseda výboru obč. združenia

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt