+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň

Dotácia na stravu

Vážení rodičia,

Od 1. mája 2023 nadobúda účinnosť novela zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách na stravu. Zákonní zástupcovia dieťaťa musia o dotáciu požiadať. Vo vlastnom záujme si preštudujte nasledujúce pokyny a postupujte podľa nich. Dodržujte požadované termíny.

 

1.1 Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa možno poskytnúť

na zabezpečenie obeda a iného jedla (ďalej len „strava“) v materskej škole a v základnej škole na dieťa, ktoré navštevuje základnú školu, ak rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, písomne požiada prostredníctvom zariadenia školského stravovania o poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa na toto dieťa,

1.2 Dotáciu na stravu možno poskytnúť aj

  1. na dieťa v individuálnom vzdelávaní bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v škole, pričom dotáciu na stravu je možné poskytnúť len v prípade, ak obed pre dieťa bude odobratý v školskej jedálni,
  2. na dieťa, ktorého zdravotný stav dieťaťa podľa posúdenia ošetrujúceho lekára vyžaduje osobitné stravovanie a zariadenie školského stravovania nezabezpečuje diétne jedlo; dotáciu na stravu vyplatí zriaďovateľ / škola rodičovi dieťaťa alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu.

1.3 Žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu

Podmienkou poskytnutia dotácie na stravu je písomná žiadosť zákonného zástupcu dieťaťa, ktorú podáva prostredníctvom zariadenia školského stravovania.

Pod písomnou žiadosťou je možné chápať požiadanie v listinnej aj v elektronickej forme. Vzhľadom na novú právnu úpravu, odporúčame pri príprave zoznamov oprávnených detí od 01.05.2023 použiť vzor žiadosti - návratky, ktorú pripravilo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Použitím elektronického spôsobu zistenia údajov o vyslovení súhlasu, resp. nesúhlasu rodiča prostredníctvom Edupage, je nevyhnutné zabezpečiť, aby tieto údaje (vyjadrenie rodiča) zostali uschované pre účely následného overenia oprávnenosti detí na poskytnutie dotácie na stravu. Ak zákonný zástupca dieťaťa nedoručí žiadosť- návratku zariadeniu školského stravovania v stanovenom termíne, na dieťa nebude možné poskytovať dotáciu na stravu, pokiaľ v priebehu školského polroka o dotáciu na stravu nepožiada. Zákonný zástupca dieťaťa má možnosť žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu odvolať a v takomto prípade zriaďovateľ školy úradu oznámi „úbytok“ dieťaťa na príslušnom zozname oprávnených detí. V prípade záujmu nových stravníkov o stravovanie v zariadení školského stravovania, zákonný zástupca dieťaťa predloží spolu so žiadosťou aj zápisný lístok stravníka, na základe ktorého vydá riaditeľ školy alebo školského zariadenia rozhodnutie o prijatie dieťaťa na stravovanie.

 

1.4 Písomnú žiadosť podávajú / v písomnej forme – NÁVRATKA alebo v elektronickej forme prostredníctvom Edupage/ :

  1. rodičia žiakov ZŠ, ktorí sú už stravníkmi v ŠJ,
  2. rodičia žiakov ZŠ, ktorí nie sú stravníkmi, ale v budúcnosti môžu byť. Títo okrem žiadosti o dotáciu predkladajú aj zápisný lístok stravníka. Pokiaľ rodičia o dotáciu nepožiadajú v stanovenom termíne, po prihlásení dieťaťa na stravu budú uhrádzať plnú sumu stravného.

POZOR: Každý stravník naďalej uhrádza režijný poplatok stanovený zriaďovateľom vo výške 0,80 eur za každý odobratý obed.

ŽIADOSŤ /NÁVRATKU/  A ZÁPISNÉ LÍSTKY JE NUTNÉ DORUČIŤ VEDÚCEJ ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA DO 14.4.2023 . PRI NEDORUČENÍ ŽIADOSTI V STANOVENOM TERMÍNE BUDE STRAVNÍK UHRÁDZAŤ PLNÚ SUMU STRAVNÉHO.

 

Prílohy: 

Postup ako vyplniť návratku cez EduPage

1 Žiadosť – návratka

2 Zápisný lístok stravníka pre bežné stravovanie, stravovanie športovcov

3 Zápisný lístok stravníka pri osobitnom stravovaní

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt