+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň

Plán práce

 Základná škola Jozefa Gregora Tajovského, Gaštanová 12, Banská Bystrica

  

            Plán práce Žiackeho parlamentu v školskom roku 2023/2024

 

 

V Banskej Bystrici  6.11.2023     Koordinátori: PaedDr. Miroslava Pitschmannová

                                                                                    Mgr. Soňa Polónyová PhD.

                                                                                    Mgr. Martina Kohútová

 

Členovia školského výboru Žiackeho parlamentu v šk. roku 2023/2024

4.A Helena Strmeňová, Simona Boborová

4.B  Sofia Mačeková, Ján Páleš

5.A  Nela Voskárová,

5.B  Roman Necpal, Ema Kántorová

6.A  Petra Schneider, Šimon Koreň

6.B   Magdaléna Kyzeková, Mia Surovcová

7.A  Bohdan Budaichyk, Samuel Orem

7.B  Dorota Mária Longauerová, Nina Follner

8.A  Vanesa Kollárová, Lenka Rýsová

8.B  Dominika Chladná, Alexandra Turčanová

9.A  Filip Belička, Paulína Bartovičová

 

Predseda ŽP: Vanesa Kollárová, 8.A

Podpredseda ŽP: Magdaléna Kyzeková,6.B

Členovia výboru ŽP: Dorota Mária Longauerová,7.B,Helena Strmeňová,4.A

Fotodokumentácia: zodpovední za akciu

Mediálna propagácia: zodpovední za akciu

 

Koordinátori ŽP: PaedDr. Miroslava Pitschmannová

                               Mgr. Soňa Polónyová PhD.

                               Mgr. Martina Kohútová

 

Zámer činnosti ŽP :

-rozvíjať  komunikačné kompetencie žiakov,

-rozvíjať kompetencie osobné, sociálne a občianske,

-rozvíjať kompetencie riešiť problémy,

-rozvíjať kompetencie pracovné,

- rozvíjať kompetencie smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti,

- rozvíjať kompetencie vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry, 

- rozvíjať kompetencie  vzájomného porozumenia, tolerancie a mieru, vážiť si, rešpektovať

   a tolerovať odlišnosti iných ľudí, kooperovať s nimi, nechcieť ovládať iných ľudí, správať

   sa k iným zodpovedne a mravne.

 

ŠC 1: žiak vie uplatňovať také komunikačné spôsobilosti, ktoré sú základom efektívnej spolupráce, založenej na vzájomnom rešpektovaní práv a povinností, na prevzatí osobnej zodpovednosti.

Ú1: Spolupráca s koordinátorom prevencie, špeciálnym pedagógom, výchovným poradcom, triednym učiteľom pri vytváraní pozitívnej klímy v triedach i v škole ako celku a riešení výchovných problémov.

Z: všetci členovia ŽP                                                           T: celoročne

Ú2: Rozlúčka deviatakov                                                

Z: 9.A +TU                                                                         T: 28. jún 2024

ŠC 2: žiak chápe svoje osobné záujmy v kontexte so záujmami širšej skupiny, resp. spoločnosti, je schopný sebareflexie a kooperácie.

Ú1: Spoluzodpovednosť pri udržiavaní bezpečného a estetického prostredia v triede, škole a v ŠJ, šetrenie osobného i spoločného majetku.

Z: všetci členovia ŽP                                                           T: celoročne

Ú2: Spolupráca  s  DD Svetluška

-účasť detí z DD na vybraných akciách ŽP (Halloween ,Balónbal, Juniáles, Športujeme netradične, vzájomné návštevy  )

Z:koordinátori a predsedovia triednych kolektívov      T:priebežne

Ú3: Za krajšie Podlavice- enviroaktivity                          

Z:koordinátori a predsedovia triednych kolektívov      T: 13.5. – 18.5. 2024                                         

ŠC 3: žiak získa predpoklady identifikovať problémy, konflikty a konštruktívne, kooperatívne ich riešiť

Ú1: Rada/rád pomôžem-pomoc spolužiakom pri doučovaní.

Z: triedne výbory ŽP + koordinátori ŽP + TU                T: priebežne

Ú 2: Všímať si zmeny v správaní spolužiakov a informovať o tom triedneho učiteľa, resp. iných kompetentných.

Z: všetci členovia ŽP                                                           T: celoročne

ŠC 4: žiak dokáže flexibilne reagovať , zvládať inovatívne zmeny, implementovať zručnosti a vedomosti v každodennom živote.

Ú1: Voľné knižnice, burza a výmena kníh, čitateľský kútik

Z: triedne výbory ŽP + koordinátori ŽP + TU                 T: 18.3.-22.3.2024 počas vyučovania

Ú2: Vianočné trhy

Z: triedne výbory ŽP + koordinátori ŽP + TU+ ŠKD   T: 14.12. 2023

ŠC 5: žiak dokáže plánovať, realizovať a vyhodnocovať projekty a ciele každodenného života, rozvíja svoju kreativitu, schopnosti, talent a spoluprácu.

Ú1: Žiaci dokážu svoje návrhy, plány, postrehy, žiadosti predkladať vedeniu školy a komunikovať ich vhodnou formou.

Z: všetci členovia ŽP                                                           T: celoročne

Ú2: Halloween

Z: 8.A hudba , 7.A výzdoba, 6.A mediálna správa          T: 25.10.2023

triedne výbory ŽP + koordinátori ŽP + TU                

Ú3: Balónbal-školský športový turnaj

Z:  9.A (rozlosovanie,plagát,hudba,správa,foto)             T: 21.11.2023 / 2.-5. VH

Ú4: Športujeme netradične- Podlavická  vybíjaná, Podlavický floorbal

Z: triedne výbory ŽP + koordinátori ŽP + TU               T: 31.1. 2024 / po vyučovaní

Ú5: Športový deň riaditeľa školy             

 Z: triedne výbory ŽP + koordinátori ŽP + TU                 T: 30.4. 2024 / počas vyučovania

Ú6: Bežia celé Podlavice                                                   T: 7.5.2024   / počas vyučovania

 Z: VŠ,OR Podlavice

Ú7: Projekt STEM / KLÍMA – prezentácia výstupov    

Z: PK1+MZ1 ŽP                                                                   T:jún 2024

Ú8: Bláznivý týždeň

 Z: triedne výbory ŽP + koordinátori ŽP + TU                T:15.4.-19.4.2024

Témy:

Po: Folklór                   

Ut: Všetky farby dúhy

Str: Bláznivý účes

Štv: Rozprávkové postavy

Pia: Hudobné štýly

                                                                       

ŠC 6: žiak dodržiava pravidlá spoločenského kontaktu, vytvára a prezentuje vlastnú tvorbu, ochraňuje kultúrne dedičstvo

Ú1: Mikuláš v škole

     Z: 5.B,6.B,6.A,7.A (správa, foto) 9.A                                        T: 6.12.2023 3.– 5. VH

Ú2: Vianočné trhy

      Z: triedne výbory ŽP + koordinátori ŽP + TU+ ŠKD              T: 14.12. 2023

Ú3: Juniáles

Z: predaj vstupeniek  8.B,  program, súťaže, medializácia   5.A , hudba  p. Turčan 8.B        T:25.6.2024                                                         

Ú4: Valentín v škole

     Z: 4.A + koordinátori ŽP                                                          T:13.2. 14.2. 2024  

Ú5: MDD                                                                                          

    Z: TK ŽP + MZ+PK+VŠ                                                                T: 3.6.2024

Priebežne:

My a DD Svetluška         

Rozhlasové relácie v školskom rozhlase  

 

 

V Banskej Bystrici    6.11.2023                         

Vypracovali: PaedDr. Miroslava Pitschmannová

                      Mgr. Soňa Polónyová PhD.

 


        

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt