+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň

Štatút žiackeho parlamentu

Štatút Žiackeho parlamentu

(Stanovy)

 Článok I.

Všeobecné ustanovenia

1. Žiacky parlament (ďalej ŽP) je ustanovený v súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z.

2. Je dobrovoľným združením žiakov 4.-9. ročníka ZŠ bez rozdielu národnosti, vierovyznania a sociálneho pôvodu.

3. Sídlom je ZŠ J. G. Tajovského, Gaštanová 12, Banská Bystrica.

4. ŽP je pomocným orgánom riaditeľa školy.

Článok II.

Ustanovenie ŽP

1. Žiacky parlament sa ustanovuje delegovaním triednych zástupcov 4.- 9. ročníka na jeden rok.

2. ŽP je schopný uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina zástupcov (členov ).

3. ŽP na svojom ustanovujúcom zasadnutí, ktoré zvoláva koordinátor:

a.) spomedzi seba tajnou voľbou zvolí výbor ŽP- predsedu, podpredsedu a zapisovateľa

b.) vytvorí protokol o ustanovení ŽP, ktorý obsahuje: dátum ustanovenia, výbor a zoznam členov ŽP a program schôdze

c.) oboznámi sa so štatútom ŽP

d.) členovia ŽP zložia sľub: Sľubujem na svoju česť a svedomie, že si budem plniť svoje povinnosti člena ŽP, budem čo najlepšie a najobjektívnejšie zastupovať svojich spolužiakov, spolupracovať s vedením školy, pedagogickými pracovníkmi a Radou školy. Budem robiť všetko pre šírenie dobrého mena našej školy. Tak sľubujem!

e.) Činnosť ŽP sa bude riadiť podľa tohto vzorového štatútu, ktorý však môže byť upravený ŽP

f.) na zmenu štatútu alebo jeho doplnenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov ŽP

Článok III.

Ciele ŽP

1. Zabezpečuje ochranu práv detí, ktoré sú zakotvené v Deklarácii práv dieťaťa

medzinárodnej organizácie UNESCO s dôrazom na rešpektovanie jeho osobnosti.

2. Vyjadruje sa k podstatným otázkam, problémom a opatreniam školy v oblasti

výchovy a vzdelávania a podieľať sa na ich riešení.

3. Podieľa sa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku.

4. Rieši problémy správania v škole a na verejnosti.

5. Zvoláva na svoje zasadnutie ktoréhokoľvek žiaka školy za účelom prerokovania jeho prospechu, dochádzky alebo správania. S pozvaním žiaka musí súhlasiť nadpolovičná väčšina.

6. Zastupuje žiakov vo vzťahu k vedeniu školy, predkladá svoje návrhy a stanoviská, zastupuje žiakov školy aj navonok.

7. Organizuje spoločenské akcie pre žiakov školy.

8. Aktivizuje žiakov v mimoškolských činnostiach.

9. Podieľa sa na výzdobe školy.

10. Zabezpečuje správny informačný tok (členovia ŽP sú povinní informovať všetkých žiakov a tr. učiteľov o prijatých uzneseniach a v spolupráci s pedagógmi vzniknuté problémy riešiť).

Článok IV.

Úlohy ŽP

Úlohou ŽP pri plnení svojho poslania a cieľov je:

- predkladať pripomienky a návrhy

- všímať si správanie, prospech a úspechy svojich spolužiakov a upozorňovať na ne

- zohľadňovať názory a pripomienky vyučujúcich

- prichádzať s návrhmi a podnetmi na organizovanie rôznych akcií a súťaží v škole a aktívne sa podieľať na ich organizácii (zamerať sa na humanitné aktivity, rôzne finančné zbierky, spolupracovať s inými organizáciami)

- organizovať rôzne výstavy, súťaže, zbery, kvízy a družobné vzťahy medzi triedami alebo školami)

- podávať návrhy na skrášlenie priestorov školy a jej okolia, poskytovať škole aktívnu pomoc pri ich realizácii

- pomáhať šetriť elektrickou energiou a vodou v triedach a spoločných priestoroch školy

- dbať na ochranu a bezpečnosť pri vyučovaní a počas prestávok

- určiť poradia naliehavosti a možnosti riešenia, prípadne realizácie danej problematiky

- každé uznesenie ŽP vyriešiť do budúceho zasadnutia alebo do vopred stanoveného termínu

Článok V.

Rokovanie ŽP

1. ŽP sa schádza 1 až 2-krát za mesiac alebo vtedy, ak o to požiada ktorýkoľvek člen ŽP alebo riaditeľ školy a jeho zasadnutie zvoláva predseda ŽP.

2. Pri rozhodovaní sa vyžaduje prítomnosť nadpolovičnej väčšiny členov ŽP.

3. Ak jedna tretina členov požiada o mimoriadne zasadnutie, predseda je povinný zasadnutie zvolať.

4. Spory medzi členmi ŽP rieši vedenie ZŠ.

5. Z každého zasadnutia ŽP sa spíše zápisnica, ktorá obsahuje:

- menný zoznam prítomných členov a pozvaných hostí

- program zasadnutia

- prerokované problémy

- návrhy, podnety, pripomienky, sťažnosti

- záver a uznesenie, opatrenia

- v prípade hlasovania- uviesť v zápisnici

6. Na platné uznesenie je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných členov.

7. Ak sa člen ŽP nezúčastní troch po sebe idúcich zasadaní ŽP bez udania objektívnych príčin, je zo svojej funkcie odvolaný a nahradený novozvoleným zástupcom z danej triedy.

Článok VI.

Koordinátor ŽP

1. Koordinátor ŽP je učiteľ školy, ktorého touto funkciou poverí riaditeľ školy na obdobie jedného roka.

2. Koordinátor ŽP spolu s predsedom ŽP predkladá vedeniu školy podnety a návrhy ŽP.

Článok VII.

Práva a povinnosti členov

1. Člen má právo:

- podieľať sa na činnosti a rozhodovaní ŽP podľa svojich schopností a možností

- asertívne a v súlade s etikou vystupovať na pôde ŽP (predkladať vlastné názory, pripomienky, návrhy a možnosti riešenia kultivovaným vystupovaním tak, aby neublížil žiakom, učiteľom, rodičom, verejnosti)

- zmeniť názor

- vyjadrovať sa ku všetkým problémom, predkladaným návrhom a pripomienkam

2. Člen má povinnosti:

- dodržiavať štatút ŽP

- pravidelne sa zúčastňovať zasadnutí ŽP informovať o úlohách a uzneseniach svojich spolužiakov a tr. učiteľov

- plniť uznesenia

- aktívne sa podieľať na činnosti ŽP

Článok VIII.

Hospodárenie ŽP

1. ŽP nemá vlastný majetok.

2. Riaditeľ školy v nutných prípadoch uvoľní z mimorozpočtových prostriedkov školy finančné prostriedky na aktivity ŽP v zmysle platnej legislatívy.

3. Koordinátor vedie operatívnu evidenciu použitia finančných prostriedkov.

Tento štatút nadobúda účinnosť schválením na prvom zasadaní ŽP.

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt