+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň

Štatút žiackeho parlamentu

ŠTATÚT ŽIACKEHO PARLAMENTU

(Stanovy)

 

Článok I.

Všeobecné ustanovenia

 1. Žiacky parlament (ďalej ŽP) je ustanovený v súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z.
 2. Je dobrovoľným združením žiakov 4.-9. ročníka ZŠ bez rozdielu národnosti, vierovyznania a sociálneho pôvodu.
 3. Sídlom je ZŠ J. G. Tajovského, Gaštanová 12, Banská Bystrica.
 4. ŽP je pomocným orgánom riaditeľa školy.

 

Článok II.

Ustanovenie ŽP

 1. Žiacky parlament sa ustanovuje delegovaním triednych zástupcov 4.- 9. ročníka na jeden rok.
 2. ŽP je schopný uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina zástupcov (členov ).
 3. ŽP na svojom ustanovujúcom zasadnutí, ktoré zvolávajú koordinátori ŽP:

a.) spomedzi seba tajnou voľbou zvolí výbor ŽP- predsedu, podpredsedu a členov

b.) vytvorí protokol o ustanovení ŽP, ktorý obsahuje: dátum ustanovenia, výbor a zoznam členov ŽP a program schôdze

c.) oboznámi sa so štatútom ŽP

d.) činnosť ŽP sa bude riadiť podľa tohto vzorového štatútu, ktorý však môže byť upravený ŽP

e.) na zmenu štatútu alebo jeho doplnenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov ŽP

 

Článok III.

Ciele ŽP

 1. Zabezpečuje ochranu práv detí, ktoré sú zakotvené v Deklarácii práv dieťaťa medzinárodnej organizácie UNESCO s dôrazom na rešpektovanie jeho osobnosti.
 2. Vyjadruje sa k podstatným otázkam, problémom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania a podieľať sa na ich riešení.
 3. Podieľa sa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku.
 4. Rieši problémy správania v škole a na verejnosti.
 5. Zastupuje žiakov vo vzťahu k vedeniu školy, predkladá svoje návrhy a stanoviská, zastupuje žiakov školy aj navonok.
 6. Organizuje spoločenské akcie pre žiakov školy.
 7. Aktivizuje žiakov v mimoškolských činnostiach.
 8. Podieľa sa na výzdobe školy.
 9. Zabezpečuje správny informačný tok (členovia ŽP sú povinní informovať všetkých žiakov a tr. učiteľov o prijatých uzneseniach a v spolupráci s pedagógmi vzniknuté problémy riešiť).

 

Špecifické ciele ŽP

 1. žiak vie uplatňovať také komunikačné spôsobilosti, ktoré sú základom efektívnej spolupráce, založenej na vzájomnom rešpektovaní práv a povinností, na prevzatí osobnej zodpovednosti.
 2. žiak chápe svoje osobné záujmy v kontexte so záujmami širšej skupiny, resp. spoločnosti, je schopný sebareflexie a kooperácie.
 3. žiak získa predpoklady identifikovať problémy, konflikty a konštruktívne, kooperatívne ich riešiť
 4. žiak dokáže flexibilne reagovať , zvládať inovatívne zmeny, implementovať zručnosti a vedomosti v každodennom živote.
 5. žiak dokáže plánovať, realizovať a vyhodnocovať projekty a ciele každodenného života, rozvíja svoju kreativitu, schopnosti, talent a spoluprácu.
 6. žiak dodržiava pravidlá spoločenského kontaktu, vytvára a prezentuje vlastnú tvorbu, ochraňuje kultúrne dedičstvo

 

Článok IV.

Úlohy ŽP

Úlohou ŽP pri plnení svojho poslania a cieľov je:

- predkladať  svoje návrhy, plány, postrehy, žiadosti vedeniu školy a komunikovať ich vhodnou formou,

- všímať si správanie, prospech a úspechy svojich spolužiakov a upozorňovať na ne,

- zohľadňovať názory a pripomienky vyučujúcich,

- prichádzať s návrhmi a podnetmi na organizovanie rôznych akcií a súťaží v škole a aktívne sa podieľať na ich organizácii (zamerať sa na humanitné aktivity, rôzne finančné zbierky, spolupracovať s inými organizáciami),

- organizovať rôzne výstavy, súťaže, zbery, kvízy a priateľské vzťahy medzi triedami alebo školami),

- podávať návrhy na skrášlenie priestorov školy a jej okolia, poskytovať škole aktívnu pomoc pri ich realizácii,

- spolupodieľať sa na udržiavaní bezpečného a estetického prostredia v triede, škole a v ŠJ, šetriť osobný i spoločný majetok.

- všímať si zmeny v správaní spolužiakov a informovať o tom triedneho učiteľa, resp. iných kompetentných.

- určiť poradia naliehavosti a možnosti riešenia, prípadne realizácie danej problematiky,

- každé uznesenie ŽP vyriešiť do budúceho zasadnutia alebo do vopred stanoveného termínu.

 

Článok V.

Rokovanie ŽP

 1. ŽP sa schádza raz za mesiac alebo vtedy, ak o to požiada ktorýkoľvek člen ŽP alebo riaditeľ školy a jeho zasadnutie zvoláva predseda a koordinátori ŽP.
 2. Pri rozhodovaní sa vyžaduje prítomnosť nadpolovičnej väčšiny členov ŽP.
 3. Spory medzi členmi ŽP rieši vedenie ZŠ.
 4. Na platné uznesenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.
 5. Ak sa člen ŽP nezúčastní troch po sebe idúcich zasadaní ŽP bez udania objektívnych príčin, je zo svojej funkcie odvolaný a nahradený novozvoleným zástupcom z danej triedy.

 

Článok VI.

Koordinátor ŽP

 1. Koordinátori ŽP sú učitelia školy, ktorých touto funkciou poverí riaditeľ školy na obdobie jedného roka.
 2. Koordinátori ŽP spolu s predsedom ŽP predkladajú vedeniu školy podnety a návrhy ŽP.

 

Článok VII.

Práva a povinnosti členov

 1. Člen má právo:

- podieľať sa na činnosti a rozhodovaní ŽP podľa svojich schopností a možností,

- asertívne a v súlade s etikou vystupovať na pôde ŽP (predkladať vlastné názory, pripomienky, návrhy a možnosti riešenia kultivovaným vystupovaním tak, aby neublížil žiakom, učiteľom, rodičom, verejnosti),

- zmeniť názor,

- vyjadrovať sa ku všetkým problémom, predkladaným návrhom a pripomienkam.

 

 1. Člen má povinnosti:

- dodržiavať štatút ŽP,

- pravidelne sa zúčastňovať zasadnutí ŽP informovať o úlohách a uzneseniach svojich spolužiakov a tr. učiteľov,

- plniť uznesenia,

- aktívne sa podieľať na činnosti ŽP.

 

Článok VIII.

Hospodárenie ŽP

 1. ŽP nemá vlastný majetok.
 2. Riaditeľ školy v nutných prípadoch uvoľní z mimorozpočtových prostriedkov školy finančné prostriedky na aktivity ŽP v zmysle platnej legislatívy.
 3. Koordinátori vedú operatívnu evidenciu použitia finančných prostriedkov.

 

Tento štatút nadobúda účinnosť schválením na prvom zasadaní ŽP v aktuálnom školskom roku.

 

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt