+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň

Volebný poriadok

Občianske združenie

Rodičia a priatelia Základnej školy J.G. Tajovského v Banskej Bystrici

 

        VOLEBNÝ PORIADOK

Výbor Občianskeho združenia Rodičia a priatelia Základnej školy J.G.Tajovského v Banskej Bystrici (ďalej len OZ) vydáva tento volebný poriadok s platnosťou od                     .

I.
Spoločné ustanovenia

1.    Voľby sa konajú jedenkrát za 3 roky.

2.    Do orgánov OZ môže voliť a byť volený len člen OZ.

3.    Voliť môže len ten člen OZ, ktorý je zapísaný na prezenčnej listine, vyhotovenej výborom OZ.

4.    Deti, mládež a pridružení členovia do 18.roku veku  nemajú právo voliť a byť volení do orgánov OZ.

5.    Riadne a doplnkové voľby do orgánov združenia sa môžu uskutočniť dvomi spôsobmi, a to:

o    tajným hlasovaním hlasovacími lístkami alebo

o    verejným hlasovaním zdvihnutím ruky .

6.    Pred uskutočnením voľby podá mandátová komisia správu o účasti na členskej schôdzi  s konštatovaním, či je členská schôdza  uznášaniaschopná v súlade so Stanovami OZ, čl. IV, ods. 2.

7.    Každý kandidát môže byť volený len s jeho súhlasom.

8.    Návrh kandidátov pripravuje príslušný výbor po predchádzajúcom prejednaní s členmi, navrhovanými do funkcií a odovzdá ich volebnej komisii.

9.    Pred uskutočnením voľby musia byť navrhovaní kandidáti predstavení členskej schôdzi s krátkymi charakteristikami vystihujúcimi ich predpoklady vykonávať volenú funkciu. Súčasťou charakteristiky je uvedenie veku, povolania, doby členstva  a odbornej spôsobilosti, ak je potrebná na vykonávanie funkcie.

10.  Členovia výboru volia spomedzi seba  predsedu, podpredsedu  a podľa potreby ďalších funkcionárov výboru.

11.  Pri odvolaní člena orgánu z funkcie sa postupuje ako pri voľbe s výnimkou odvolania z funkcie v disciplinárnom konaní.

12.  Voľby zabezpečuje volebná komisia a riadi ich predseda volebnej komisie.

13.  Právo voliť je neprenosné, každý člen (delegát) volí osobne. Zastúpenie nie je prípustné.

14.  Zvolené orgány môžu počas svojho volebného obdobia kooptovať nových funkcionárov, o ktorých sa bude hlasovať na najbližšej členskej schôdzi.

II.
Volebný poriadok pre riadnu voľbu

1.    Pri tajnej voľbe sa hlasuje pomocou hlasovacieho lístka, na ktorom sú uvedené priezviská a mená kandidátov v abecednom poradí. Pred menom každého kandidáta je uvedené poradové číslo. Presný čas zahájenia a ukončenia volieb vyhlási predseda volebnej komisie.

2.    Každý člen oprávnený voliť obdrží od volebnej komisie jeden hlasovací lístok .

3.    Každý člen prejaví vôľu dať kandidátovi svoj hlas tak, že zakrúžkuje pri jeho mene poradové číslo, pričom môže označiť najviac toľko kandidátov ako rozhodla členská schôdza.

4.    Hlasovací lístok je platný, ak sú na ňom zakrúžkované poradové čísla pri mene najmenej jedného a najviac takého počtu kandidátov tak, ako je uvedené v bode 2.3. Hlasovacie lístky neupravené, alebo inak upravené, sú neplatné.

5.    Volebná komisia po ukončení volieb vytriedi neplatné hlasovacie lístky, zistí ich počet a tento zapíše do zápisnice z volieb. Taktiež spočíta platné hlasy a výsledok zapíše do zápisnice z volieb.

6.    Zvolení sú tí kandidáti, ktorí získajú najvyšší počet hlasov.

7.    Ak nebude zvolený stanovený počet členov výboru resp.  revízor,  uskutočnia sa doplňovacie voľby podľa  čl. III.

8.    Členovia volebnej komisie schvália hlasovaním zápisnicu z volieb. Schválenú zápisnicu členovia komisie overia svojimi podpismi.

9.    Predseda volebnej komisie oboznámi členskú schôdzu o výsledku volieb prečítaním zápisnice, s výsledkom hlasovania o nej i s prípadnými výhradami členov volebnej komisie.

10.  Členská schôdza schvaľuje výsledky volieb v uznesení členskej schôdze.

11.  Zapečatené obálky a zápisnica volenej komisie sú súčasťou zápisu z členskej schôdze.

III.
Volebný poriadok pre doplnkovú  voľbu

1.    Členská schôdza  hlasuje o každom kandidátovi zvlášť. Zvolený je ten kandidát, za ktorého hlasovala nadpolovičná väčšina členov  oprávnených voliť.

2.    V doplňovacej voľbe sa hlasuje o kandidátoch v poradí podľa počtu hlasov získaných v riadnej voľbe, a to tak, že ako o prvom sa hlasuje o tom kandidátovi, ktorý získal najviac hlasov v riadnej voľbe.

3.    Zvolený je ten kandidát, za ktorého hlasovala nadpolovičná väčšina členov oprávnených hlasovať. Po skončení sčítavania hlasov predseda volebnej komisie uloží hlasovacie lístky do obálok a zapečatí ich. Oboznámi komisiu so zápisnicou z volieb. Na žiadosť člena komisie, ktorý má výhrady k textu zápisnice je predseda volebnej komisie povinný jeho stanovisko uviesť do zápisnice.

4.    Bezprostredne po voľbe výboru sa uskutoční vo zvolenom výbore voľba predsedu a ďalších funkcionárov.

5.    Voľby vo výbore OZ  riadi predseda volebnej komisie. Výsledky týchto volieb sa uvedú v zápisnici zo zasadnutia výboru a kontrolnej komisie.

6.    Výsledky volieb zaznamenáva návrhová komisia, ktorá ich uvedie v uznesení.

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt