+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň

Dôležitá informácia k stravovaniu v ŠJ v šk. roku 2023/2024

Žiadame rodičov o dôkladné oboznámenie sa s informáciou k stravovaniu v školskej jedálni v školskom roku 2023/2024 a vyplnenie ŽIADOSTI – návratky v termíne do 3.7.2023. Zápisný lístok stravníka vyplní len zá-konný zástupca nového stravníka (napr. žiak prvého ročníka, žiak prestu-pujúci z inej školy, resp. žiak ktorý sa v školskom roku 2022/2023 nestra-voval v školskej jedálni).

Informácia pre rodiča dieťaťa alebo fyzickú osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti

o poskytovaní dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa od 01.09.2023 na deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy alebo základnú školu.

S účinnosťou od 01.05.2023 v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, je možné dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“) poskytnúť na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy (ďalej len „MŠ“) alebo základnú školu (ďalej len „ZŠ“),ak rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, písomne požiada o poskytnutie dotácie na stravu.

Dotácia na stravu sa od 01.09.2023 bude poskytovať v sume:

- 2,10 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na prvom stupni a odobralo obed,

- 2,30 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v  na druhom stupni a odobralo obed.

V súvislosti s poskytovaním dotácie na stravu si Vás dovoľujeme tiež informovať, že:

- za vyučovanie v ZŠ sa považuje aj individuálne vzdelávanie bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v ZŠ, pričom dotáciu na stravu je možné poskytnúť len v prípade, ak obed pre dieťa bude odobratý v školskej jedálni,

- dotáciu na stravu je možné poskytnúť na dieťa aj v prípade, ak sa dieťa nestravuje v zariadení školského stravovania z dôvodu, že zdravotný stav dieťaťa podľa posúdenia ošetrujúceho lekára–špecialistu (napr. gastroenterológ, diabetológ, imunológ, alergológ a pod.) vyžaduje osobitné stravovanie a zariadenie školského stravovania nevie zabezpečiť takéto jedlo.

Podmienkou však je, že

o stravovanie v školskej jedálni požiadate a Vaše dieťa bude zaradené do zoznamu stravníkov s tým, že školská jedáleň nevie zabezpečiť diétnu stravu (dieťa si diétnu stravu prinesie na konzumáciu v rámci obeda do MŠ alebo ZŠ).

Ak Vaše dieťa navštevuje ZŠ a máte záujem od 01.09.2023 o poskytovanie dotácie na stravu na Vaše dieťa, je nevyhnutné požiadať o dotáciu na stravu, a to na nižšie uvedenom tlačive (ŽIADOSŤ-návratka), ktorú žiadame doručiť zariadeniu školského stravovania pri Základnej škole Jozefa Gregora Tajovského, Gaštanová 12, Banská Bystrica, a to najneskôr v termíne do 03.07.2023 !!!

V prípade, že sa Vaše dieťa v školskej jedálni nestravuje, je zároveň potrebné požiadať, aby dieťa bolo zaradené do zoznamu stravníkov (zariadenie školského stravovania, ako prílohu tejto informácie, môže rodičovi zaslať aj zápisný lístok stravníka alebo uviesť iný obvyklý spôsob zápisu na stravovanie).

V prípade, ak nedoručíte túto návratku zariadeniu školského stravovania v stanovenom termíne, na dieťa nebude možné poskytovať dotáciu na stravu, až kým v priebehu školského roka 2023/024 o dotáciu na stravu nepožiadate. Žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu je možné odvolať.

POZOR: Každý stravník naďalej uhrádza režijný poplatok stanovený zriaďovateľom vo výške 0,80 eur za každý odobratý obed.

 

Príloha:

Žiadosť /návratka/

 

OZNAM

 

Žiakom, ktorí budú mať včas uhradený režijný poplatok za mesiac september a nedoplatky na strave z minulého školského roka, budú obedy poskytnuté od 5.9.2023.

 

Číslo účtu: SK75 7500 0000 0040 1718 5214

September:

18 dní x 0,80 € = 14,40 €

Variabilný symbol: 09/2023

/do poznámky: meno dieťaťa a triedu, za ktoré rodič uhrádza platbu/

 

Október:

 

20 dní x 0,80 € = 16,00 €

Variabilný symbol: 10/2023

/do poznámky: meno dieťaťa a triedu, za ktoré rodič uhrádza platbu/

 

November:

20 dní x 0,80 € = 16,00 €

Variabilný symbol: 11/2023

/do poznámky: meno dieťaťa a triedu, za ktoré rodič uhrádza platbu/

 

December:

16 dní x 0,80 € = 12,80 €

Variabilný symbol: 12/2023

/do poznámky: meno dieťaťa a triedu, za ktoré rodič uhrádza platbu/

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt