+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň

DOTÁCIE NA STRAVU v školskom roku 2022/2023

OZNAM PRE RODIČOV 

 Zmena v poskytovaní dotácie na stravu od 01.07.2022

 

Od 01.07.2022 v zmysle § 52 zzn ods. 3 písm. a) a b) zákona o dani z príjmov suma daňového bonusu, o ktorú sa znižuje daň, je:

a) 40 eur mesačne, ak vyživované dieťa dovŕšilo 15 rokov veku, alebo

b) 70 eur mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo 15 rokov veku, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 15 rokov veku; to neplatí, ak sa na vyživované dieťa poskytuje dotácia na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách

a zároveň § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách bol upravený tak, že dotáciu na stravu je možné poskytnúť:

 Deti do 15 rokov v ZŠ

 Majú nárok na dotáciu, ak si rodič na dieťa neuplatnil v zmysle zákona o dani z príjmov nárok na daňový bonus (napr. osoby bez zdanitelných príjmov, poberatelia dôchodkov).

Nárok na poskytnutie dotácie na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách od 01.07.2022 preukazuje rodič dieťaťa vo veku do 15 rokov škole/zriaďovateľovi ZŠ novým čestným vyhlásením o neuplatnení si daňového bonusu (v prílohe). Čestné vyhlásenie v ukrajinskom jazyku predkladá rodič dieťaťa z Ukrajiny. Je dôležité upozorniť, že ak by si v čase poskytovania dotácie na stravu zákonný zástupca dieťaťa uplatnil daňový bonus, je povinný o uvedenom školu/zriaďovateľa ZŠ bezodkladne informovať, nakoľko v takomto prípade bude dieťaťu poskytovaná dotácia na stravu neoprávnene (trestno-právne dôsledky nepravdivého čestného vyhlásenia podľa § 221 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a povinnosť vrátiť všetky finančné prostriedky poskytnuté na toto dieťa ako dotáciu na stravu).

Čestné vyhlásenie                                                    Čestné vyhlásenie (UK)

    Deti nad 15 rokov v ZŠ

 (Napr. z dôvodu opakovania ročníka, odkladu povinnej školskej dochádzky), majú nárok na dotáciu na stravu aj v prípade, ak si rodič na toto dieta uplatnil nárok na daňový bonus (v sume 40 eur mesačne).

 Nakoľko v prípade detí, ktoré dovŕšili 15 rokov veku je možný súbeh poberania daňového bonusu a dotácie na stravu, povinnosť predloženia čestného vyhlásenia sa nevzťahuje na rodičov týchto detí. Ak rodič dieťaťa, ktoré dovŕšilo 15 rokov veku bude mať záujem o poskytnutie dotácie na stravu, škola/zriaďovateľ ZŠ overí dovŕšenie 15 roku veku dieťaťa podľa dátumu narodenia dieťaťa a dieťa ako oprávnené pre poskytnutie dotácie oznámi Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

 Napr. ak dieťa dovŕši 15 rokov dňa 19.10.2022, nárok na daňový bonus v sume 70 eur má rodič dieťaťa poslednýkrát za mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 15 rokov veku, t.j. za mesiac október 2022. Od mesiaca november 2022 rodič tohto dieťaťa môže poberať daňový bonus v sume 40 eur a zároveň dieťa má nárok na dotáciu na stravu, ak škola/zriaďovateľ do konca mesiaca november 2022 o tejto zmene informuje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt