+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň

Krúžky ŠKD

Návrh mimoškolskej činnosti v školskom roku 2023/2024

 

Priezvisko

Názov krúžku

Čas realizácie

 

 

PRÍRODOVEDNÉ

 

 

Pitschmannová

Objavujeme vesmír (4.-5.roč.)

Rozšíriť vedomosti žiakov v oblasti astronómie prostredníctvom priameho pozorovania, praktických činností, zážitkových  a bádateľských aktivít.

Utorok

 

Poláková, M.

Logická matematika (6. -7. roč.)

Rozvoj logického a kritického myslenia, fixácia učiva matematiky zábavnou formou.

Štvrtok

 

 

JAZYKOVEDNÉ A LITERÁRNE

 

 

Lunterová, N.

Z knihy na javisko (5. – 8. roč.)

Práca s literárnym textom metódami tvorivej dramatiky.
Rozvoj čitateľskej gramotnosti, verbálneho a neverbálneho spôsobu komunikácie, fantázie, tvorivosti, umeleckých, pohybových
a prezentačných schopností, zmyslového vnímania
a empatie.

Štvrtok

 

Ruttkayová, K.

Dramatické krôčky – (1. – 4. roč.)

Rozvoj komunikačných schopností, rečových, senzoricko – motorických schopností, sústredenosti, fantázie, emocionality, vôľových vlastností a tvorivosti.

Pondelok

 

Selčanová, L.

Dobre vedieť (8. – 9. roč.)

Príprava na Testovanie 9, upevňovanie vedomostí a zručností, rozvíjanie čitateľskej gramotnosti, kritického myslenia.

Streda

 

Jazbecová, T.

Koliesko vedomostí a zručností (1. st.) Príprava na vyučovanie podľa potreby žiakov, rozvíjanie tvorivých a manuálnych činností na základe kreatívnych aktivít a vytváranie základných ľudských návykov , ktoré sú potrebné pre integráciu do komunity.

Utorok

 

Čellárová,T.

Doučovanie SJL(5.- 6. roč. )

Upevňovanie získaných vedomostí rôznymi formami práce

Pondelok

 

 

TECHNIKA A INFORMATIKA

 

 

Čuková,I.

Hravý majster (5. -7. roč.)

Získať technickú gramotnosť, rozvíjať kreativitu a jemnú motoriku vytváraním výrobkov z rôznych materiálov, zapájanie elektrických obvodov

Pondelok

 

Pápay, M.

Tvorivé stavebnice

Utorok

 

Melková, I

Hravá tvorba prezentácie (3.-4. roč.)

Rozvoj tvorby a prezentovania  prezentácií v programe Power Point.

Pondelok 

 

Zacharová J.

Informatika - zábavne a hravo (1.-2.roč.)

Rozvoj základných IKT zručnosti prostredníctvom kresliacich programov a hier

Štvrtok

 

Ďurianová, M.

Malý programátor  (2. - 3. ročník)

Pre každého chlapca a každé dievča, pre radosť z objavov. Žiaci sa stretnú s programovateľnými robotmi, prostredníctvom ktorých sa naučia kriticky myslieť, argumentovať a tvoriť. Čaká ich vzájomná spolupráca, komunikácia a radosť z experimentovania.

Štvrtok

 

 

SPOLOČENSKOVEDNÉ

 

 

 

UMELECKÉ A TVORIVÉ

 

 

Teremová, N.

Tvorivý ateliér (3. - 4. roč.)

Rozvoj jemnej motoriky a tvorivého, kreatívneho  myslenia

Streda

 

Polónyová, S.

Svet cez objektív (2. stupeň)

Fotografický krúžok: zoznámenie sa so základmi, štýlmi a históriou fotografie.

Štvrtok

 

Štajerová P.

Hýb sa s hudbou ( 2. stupňa)

Rozvoj  pohybových a imitačných schopností.

Streda

 

Valocková, S.

Šikovné ručičky (1.-2.roč.)

Rozvoj manuálnych zručností, jemnej motoriky a tvorivých schopností  vytváraním výrobkov z rôznych materiálov a  využívaním rôznych výtvarných techník

Streda

 

 

ŠPORTOVÉ

 

 

Dučová, M.

Netradičné športové hry  1. a 2. roč,

Zameranie krúžku: pomocou netradičných športových hier a činností rozvíjať rýchlosť, obratnosť , silu a pohybovú zručnosť.

Piatok

 

Antalecová, E.

Športový krúžok (5. – 8. roč.)

Zameranie krúžku : rozvoj pohybových schopností a herných činnosti jednotlivca v rôznych športoch.

Pondelok 

 

Dlhošová J.

Spoznávaj - športovo - turistický (1. stupeň) -   zvyšovanie zdatnosti; spoznávanie turistických a historických lokalít v našom regióne; vedieť sa orientovať v teréne;

Utorok, víkend

 

 

INÉ

 

 

Kohútová M.

Zdravotnícky (1.stupeň)

Pondelok

 

 

INÝ ORGANIZÁTOR

 

 

Dukla BB

Žiacka chodecká liga

 

 

 

Atletika

 

 

Občianske združenie

Veselá veda / 14 lekcií (polrok) – 65 € /Poslaním Veselej vedy je rozvoj detí, ich prirodzenej zvedavosti a talentov prostredníctvom podpory záujmu o skúmanie prírody a jej zákonitostí. Deti vďaka vlastnej skúsenosti s objavovaním sveta prírodných vied získavajú pozitívny postoj k svetu vedy, výskumu a k technickým odborom. Veselá veda pôsobí od roku 2011 v mnohých mestách po celej Českej a Slovenskej republike, organizuje krúžky, projektové dni a prímestské tábory hravou formou.

 

Podľa dohody

 

 

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt