+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň

OZNAM PRE RODIČOV

o spôsobe poskytnutia dotácie na školské potreby na I. polrok školského roka 2023/2024

 

Základná škola J.G. Tajovského, Gaštanová ul. 12, Banská Bystrica

 

OZNAM  PRE  RODIČOV

 

o spôsobe poskytnutia dotácie
 na školské potreby
na I. polrok školského roka 2023/2024

 

Podmienky poskytovania

 

Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením /t.j. dotácia na školské potreby/ sa podľa zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR poskytuje:

    

  • v zmysle § 4 ods. 3 písm. b/ zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje základnú školu a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi

 

  • v zmysle § 4 ods. 3 písm. b/ zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje základnú školu a žije v domácnosti, ktorej príjem za posledných šesť mesiacov predchádzajúcich dňu podania žiadosti o poskytnutie dotácie je najviac vo výške životného minima

 

 

Účel poskytnutia

 

Školskými potrebami na účely dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením sú najmä zošity, písacie potreby, učebnice, nevyhnutné individuálne pomôcky, ktoré priamo súvisia s vyučovacím procesom.

 

Výška dotácie

 

Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením sa poskytuje v sume 33,20 € na dieťa za obdobie školského roka. Výška dotácie na I. polrok školského roka 2023/2024 je 16,60 € / dieťa.

 

Termíny poskytnutia dotácie

 

Dotácia sa poskytuje v dvoch častiach a to do 25. septembra /za I. polrok školského roka/ a do 25. februára /za II. polrok školského roka/.

 

 

DÔLEŽITÉ !!! 

Posúdenie príjmu zákonného zástupcu

 

Zákonný zástupca dieťaťa za účelom poskytnutia dotácie požiada príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o posúdenie príjmu domácnosti, ktorý vydá potvrdenie o tom, že príjem domácnosti je najviac vo výške sumy životného minima alebo poberá pomoc v hmotnej núdzi. Zákonný zástupca dieťaťa potvrdenie predloží škole najneskôr do 

 

 

4.9.2023

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt