+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň

Úhrada poplatku za školský klub

Výška príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu na činnosti školského klubu detí je stanovená VZN Mesta Banská Bystrica na sumu 10,00 € mesačne*.

Poplatok za ŠK je potrebné uhradiť do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca na príjmový účet Základnej školy J. G. Tajovského vedený v Československej obchodnej banke:

 číslo účtu: 4017185150/7500

IBAN: SK57 7500 0000 0040 1718 5150

 

Úhradu je možné uskutočniť:

· bezhotovostným prevodom prostredníctvom internetbankingu resp. prevodným príkazom,

· vkladom v hotovosti na uvedený účet ZŠ v ČSOB,

· poštovou poukážkou na uvedený účet ZŠ v ČSOB.

Platba musí obsahovať správny variabilný symbol /t.j. číslo pridelené každému dieťaťu, ktoré navštevuje ŠK. Bez jeho správneho zadania nie je možné platbu identifikovať a priradiť ku konkrétnemu dieťaťu!

Poplatok môže zákonný zástupca uhradiť aj za viac mesiacov naraz, v tomto prípade z dôvodu ročného zúčtovania príjmov ZŠ je potrebné platbu rozdeliť nasledovne:

 · poplatok za obdobie september 2021 – december 2021 uhradiť v r. 2021,

 · poplatok za obdobie január 2022 – jún 2022 uhradiť v r. 2022.

 V prípade akýchkoľvek otázok k platbám za ŠK kontaktujte Ing. Kelemenovú – ekonómku ZŠ, č.t. 4131573.


 

   * VZN Mesta Banská Bystrica č. 8/2021 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica, Čl. III., § 3 s účinnosťou od 1.9.2021.

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt