+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň
+421 484 133 571 personalista

Oznamy, informácie o platbách

Oznam školskej jedálne, platby v školskom roku 2021/2022

 Vážení rodičia, milí žiaci,

Platba za stravu na mesiac september pre žiakov 1.stupňa bude vo výške 30,99 €

19 x 1,21 = 20,99 € + 8,00 réžia

Platba za stravu na mesiac september pre žiakov 2.stupňa bude vo výške 32,70 €

19 x 1,30 = 24,70 € + 8,00 réžia  

Rodičia žiakov prvého ročníka môžu prísť k vedúcej školskej jedálne s vypísanou prihláškou na stravovanie (vchod od boku školy) v dňoch 30.8. a 31.8.2021 v čase od 8:00 do 13:30 hod. U vedúcej školskej jedálne bude možné platiť v hotovosti (prosím o presnú platbu) za obedy a zakúpenie čipu pre nových stravníkov v hodnote 2,00 €.

Číslo účtu školskej jedálne: SK 7575000000004017185214   
Pri platbe je potrebné uviesť meno žiaka a triedu

Platba na október 1 stupeň vo výške 30,99 €

19 x 1,21 = 20,99 € + 8,00 réžia

Platba za október 2.stupeň vo výške 32,70 €

19 x 1,30 = 24,70 € + 8,00 réžia

 Platba na november 1 stupeň vo výške 32,20 €

20 x 1,21 = 24,20 € + 8,00 réžia

Platba za november 2.stupeň vo výške 34,00 €

20 x 1,30 = 26,00 € +8,00 réžia

Platba na december 1 stupeň vo výške 27,36 €

 16 x 1,21 = 19,36 € + 8,00 réžia

 Platba za december 2.stupeň vo výške 28,80 €

 16 x 1,30 = 20,80 € +8,00 réžia

  • Príspevok na stravovanie uhradí zákonný zástupca mesačne vopred, najneskôr však do 25. dňa v mesiaci.

    číslo účtu: SK7575000000004017185214

    *trvalý príkaz  *IB  *hotovosť  *vklad na účet

  • Zmena platieb na čiastočnú úhradu režijných nákladov

 V zmysle §8, ods. 4, pís. a Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Bystrica č.1/2019 o určení výšky príspevku pre školu a školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica sa mení výška príspevku na čiastočnú úhradu režijných nákladov za stravovanie žiaka v ŠJ s účinnosťou od 1.3.2019 na paušálnu čiastku 8 € mesačne. 

                                                                           Mgr. Milan Pápay

                                                                               riaditeľ školy

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt