+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň

Oznamy, informácie o platbách

Oznam školskej jedálne, platby v školskom roku 2021/2022

 Vážení rodičia, milí žiaci,

Rozpis platieb na 2. polrok školského roka 2021/2022


Mesiac  stupeň  
1.     I.        16 x 1,21 + 8,00 réžia = 27,36 €
      II.       16 x 1,30 + 8,00 réžia = 28,80 €

2.     I.        19 x 1,21 + 8,00 réžia = 30,99 €
      II.       19 x 1,30 + 8,00 réžia = 32,70 €

3.     I.        18 x 1,21 + 8,00 réžia = 29,78 €
      II.       18 x 1,30 + 8,00 réžia = 31,40 €

4.     I.        19 x 1,21 + 8,00 réžia = 30,99 €
      II.       19 x 1,30 + 8,00 réžia = 32,70 €

5.     I.        22 x 1,21 + 8,00 réžia = 34,62 €
      II.       22 x 1,30 + 8,00 réžia = 36,60 €

6.     I.        22 x 1,21 + 8,00 réžia = 34,62 €
      II.       22 x 1,30 + 8,00 réžia = 36,60 €

 

 • Príspevok na stravovanie uhradí zákonný zástupca mesačne vopred, najneskôr však do 25. dňa v mesiaci.

  číslo účtu: SK7575000000004017185214

  *trvalý príkaz  *IB  *hotovosť  *vklad na účet

 • Zmena platieb na čiastočnú úhradu režijných nákladov

 V zmysle §8, ods. 4, pís. a Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Bystrica č.1/2019 o určení výšky príspevku pre školu a školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica sa mení výška príspevku na čiastočnú úhradu režijných nákladov za stravovanie žiaka v ŠJ s účinnosťou od 1.3.2019 na paušálnu čiastku 8 € mesačne. 

                                                                           Mgr. Milan Pápay

                                                                               riaditeľ školy

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt