+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň

Oznamy, informácie o platbách

Oznam školskej jedálne, platby v školskom roku 2021/2022

 Vážení rodičia, milí žiaci,

 rozpis platieb sa pripravuje

 

  • Príspevok na stravovanie uhradí zákonný zástupca mesačne vopred, najneskôr však do 25. dňa v mesiaci.

    číslo účtu: SK7575000000004017185214

    *trvalý príkaz  *IB  *hotovosť  *vklad na účet

  • Zmena platieb na čiastočnú úhradu režijných nákladov

 V zmysle §8, ods. 4, pís. a Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Bystrica č.1/2019 o určení výšky príspevku pre školu a školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica sa mení výška príspevku na čiastočnú úhradu režijných nákladov za stravovanie žiaka v ŠJ s účinnosťou od 1.3.2019 na paušálnu čiastku 8 € mesačne. 

                                                                           Mgr. Milan Pápay

                                                                               riaditeľ školy

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt