+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň

Etika práce školského psychológa

Pri poskytovaní psychologických služieb žiakom, učiteľom, rodičom, výchovným poradcom, riaditeľovi, či iným pracovníkom, ktorí sa podieľajú na výchove a vzdelávaní, sa školský psychológ riadi etickým kódexom práce psychológa, ako aj etickým kódexom práce školského psychológa.

Školský psychológ:

 • dodržiava všeobecne platné ľudské práva a práva dieťaťa,
 • chráni práva a dôstojnosť klientov, ktorým poskytuje psychologické služby,
 • uplatňuje len také prístupy vo svojej práci, ktoré odrážajú humanistický záujem a dôstojnosť a osobnú integritu klientov,
 • vyhýba sa všetkým aktivitám, ktoré porušujú alebo znižujú občianske a zákonné práva klientov,
 • zabezpečuje psychologické služby na školách a školských zariadeniach všetkým klientom, ktorí to požadujú, alebo ktorí tieto služby potrebujú bez ohľadu na ich rasu, národnosť, náboženskú príslušnosť, vek či handicap,
 • zoznámi sa s filozofiou, cieľmi, organizáciou a metodológiou školy, na ktorej pracuje, čo mu umožňuje spolupodieľať sa na dosiahnutí spoločných cieľov,
 • rešpektuje klientovo právo voľby dobrovoľného vstupu do profesionálneho vzťahu, či účasti na psychologických službách,
 • pracuje so žiakmi, učiteľmi, rodičmi žiakov nestranne bez ohľadu na ich fyzické, mentálne, emocionálne vlastnosti,
 • informuje klienta o dôležitých aspektoch ich vzájomného profesionálneho vzťahu a o výsledkoch diagnostiky a psychologických intervencií, zmenách programov, dôležitých plánovaných službách a iných relevantných informáciách, či o ďalšom využití týchto informácií,
 • všetky údaje o osobných aspektoch klienta považuje za prísne dôverné,
 • informuje vedenie školy, učiteľov, rodičov o svojich zisteniach, je zodpovedný za poskytovanie takých informácií, ktoré sú zrozumiteľné pre všetkých, dôraz kladie skôr na interpretáciu a odporúčania, než na predkladanie výsledkov diagnostiky a intervencií,
 • je zodpovedný za zachovanie dôvernosti informácií o klientoch alebo výsledkoch diagnostiky a intervencie, v prípade, ak chce využiť tieto informácie v prednáškach alebo publikáciách, vopred si zabezpečí písomný súhlas klienta alebo vynechá všetky identifikujúce údaje,
 • kooperuje a zabezpečuje koordináciu služieb s inými odborníkmi pri plnení svojich cieľov, rešpektuje oblasti svojej a ich kompetencií, spolupracuje s nimi pri uznaní multidisciplinárnej služby potrebnej pre psychologickú službu klientovi,
 • spolupracuje s rodičmi pri práci s dieťaťom pri identifikácii problémov, hľadaní alternatív a stratégií riešení, konzultuje s nimi odporúčania a plány na pomoc dieťaťu pri zabezpečovaní psychického zdravia a osobnostného rozvoja,
 • pri výbere a použití validných a reliabilných postupov, stratégií, metód a techník prihliada na vek, pohlavie, socioekonomický a etnický pôvod klientov,
 • ak zistí, že klientov stav si vyžaduje služby mimo jeho kompetencie alebo pôsobnosti, alebo si vyžaduje pomoc a starostlivosť ďalšieho odborníka, odporúča ho inému kvalifikovanému odborníkovi - ide napr. o interdisciplinárnu spoluprácu s klinickým psychológom, špeciálnym pedagógom, sociálnym pracovníkom, pedopsychiatrom, právnikom, lekárom,
 • udržiava si vysokú úroveň svojím objektívnym získavaním údajov a informácií nevyhnutných pre efektívnu prácu s klientmi

Na záver:

 • Pre prácu každého školského psychológa je nevyhnutnou podmienkou úspešného zvládnutia pracovnej náplne úzka spolupráca so všetkými učiteľmi na škole. Keďže spoločným cieľom pedagógov i psychológov je harmonický rozvoj osobnosti žiaka, spolupráca je nevyhnutná aj preto, že psychológ sa vo svojej činnosti opiera o údaje a hodnotenia učiteľov, ktoré sú nesmierne cenné a nápomocné.
 • Výhodou v práci školského psychológa, ktorý pracuje priamo v škole je to, že sa pravidelne zúčastňuje procesu výchovy a vzdelávania v škole, pozoruje interpersonálne vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi či učiteľmi navzájom a aj sám s nimi operatívne komunikuje, čo mu umožňuje lepšie vnímať celý systém školy, školské prostredie, výchovno-vzdelávací proces, učiteľský zbor, žiakov jednotlivo, aj ako súčasť kolektívu a od počiatku objasňovať a riešiť rôzne ťažkosti v oblasti učenia, správania, v oblasti sociálnych vzťahov, spolupráce školy a rodiny a pod. Môže tiež oveľa užšie kooperovať s riaditeľom a celým vedením školy a na základe všetkých už spomenutých výhod je v popredí  možnosť operatívnejšie identifikovať činitele, spolupodieľajúce sa na vzniku problémov a ich urýchlené riešenie – či už samostatne, alebo v kooperácii s poradenským i klinickým psychológom, pedopsychiatrom, logopédom, špeciálnym pedagógom, lekárom alebo sociálnym kurátorom.
   

Včasná diagnostika a následné riešenie akéhokoľvek problému je veľmi dôležité. Preto ak máte pocit že Vaše dieťa potrebuje psychologickú pomoc, neváhajte a príďte sa poradiť. O každom rozhovore s dieťaťom i o výsledkoch prípadného vyšetrenia je rodič /zákonný zástupca v prípade záujmu a na požiadanie okamžite informovaný. Každé dieťa je chránené ochranou osobných údajov. To znamená, že bez súhlasu rodiča /zákonného zástupcu školský psychológ so žiakom pracovať nesmie. Výsledky, ktoré psychológ zistí, budú oznámené len zákonnému zástupcovi.

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt