+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň

V akej situácii sa obrátiť na školského psychológa - rodičia a učitelia

Rodičia a učitelia

  • pri riešení problémov žiakov v správaní a učení,
  • pri riešení problémov v sociálnych vzťahoch žiakov v triede,
  • pri pomoci deťom integrovaným v triedach s poruchami učenia a správania,
  • pri potrebe riešenia zmien v správaní (sebapoškodzovanie, šikanovanie, záškoláctvo, separácia, problémy so stravovaním a pod.) a prežívaní žiakov (smútok, zmeny nálad, strata zmyslu života, depresia, úzkosť, strachy, strata záujmov, tréma, hanba a pod.),
  • pri vzniknutej akútnej kríze a realizácii krízovej intervencie v škole, či rodine (úmrtie, rozvod, choroba a pod.), alebo pri pomoci spracovať traumatickú udalosť,
  • pri potrebe realizácie prednášok, workshopov, programov a besied na témy v oblasti výchovy a prevencie sociálno-patologických javov, či v oblasti sexuality, výchovy k partnerstvu a rodičovstvu, pre rozvoj osobnosti a medziľudských vzťahov,
  • pri kooperácii škola a rodina.

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt