+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň

Výchovné poradenstvo

Výchovný poradca / pre žiakov, učiteľov a rodičov/

Mgr. Iveta Čuková

Konzultačné hodiny

Každý utorok v kabinete výchovného poradcu na prvom poschodí ZŠ J.G. Tajovského.

Konzultáciu je potrebné si vopred dohodnúť z dôvodu možných iných aktivít VP, ktorým sa v rámci svojich kompetencií venuje. V prípade potreby si môžete dohodnúť aj iný termín konzultácie na tel. č.: 413 15 73 alebo na email: ivetacukova@zsjgtbb.sk

Oblasti činnosti výchovného poradcu

1. Vykonávanie poradenstva pri riešení osobnostných, vzdelávacích, profesionálnych a sociálnych potrieb detí,

2. v prípade potreby v spolupráci so školským špeciálnym pedagógom sprostredkuje deťom a ich zákonným zástupcom pedagogické, psychologické, sociálna, psychoterapeutické služby,

3. kooperuje v spolupráci so školským špeciálnym pedagógom a triednymi učiteľmi, vedením školy, koordinátorom prevencie a rizikového správania,

4. preventívne aktivity a riešenie už vzniknutých problémov,

5. profesijná orientácia a výchova k voľbe povolania.

Aktivity výchovného poradcu

· Prostredníctvom triednych učiteľov vyhľadáva a robí prehľad všetkých výchovno-vzdelávacích problémov školy, napomáha žiakom pri riešení otázok osobného, vzdelávacieho a profesionálneho vývinu a orientácie,

· poskytuje metodickú a informačnú pomoc pedagogickým zamestnancom školy, žiakom a ich zákonným zástupcom,

· zabezpečuje vyplnenie a odoslanie prihlášok na stredné školy,

· spolupracuje so žiackym parlamentom,

· spolupracuje s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a centrom špeciálno-pedagogického poradenstva pri riešení problémových žiakov, ÚPSVaR, a pod.,

· vykonáva konzultácie pre rodičov, žiakov a učiteľov v rámci uvedených oblastí,

· uskutočňuje individuálne pohovory so žiakmi a ich zákonnými zástupcami,

· spolupracuje s orgánmi starostlivosti o dieťa.

Dôležité adresy, kontaktné telefónne čísla

· Odbor školstva, Vyšší územný celok : Námestie .SNP č.23, 974 01 Banská Bystrica tel.: 048/4325111

· Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici, 048/3226315

· Krajský školský úrad : ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica tel. 048/4710111 · Odbor školstva a reformy vzdelávania | BBSK

· Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie: Mládežnícka 34, B. Bystrica – tel.: 048/413 47 51 alebo 048/413 47 52, mail: pppbb@post.sk · Viac ako nick – národná linka na pomoc deťom v ohrození, Viac ako nick - Národná linka na pomoc deťom v ohrození (gov.sk)

· Detská linka záchrany 0800 121 212

· Linka detskej istoty 0800 500 500 http://www.nucem.sk- informácie o Testovaní http://www.statpedu.sk- Štátny pedagogický ústav - informácie o Monitore http://www.svs.edu.sk- Školské výpočtové stredisko - informácie o stredných školách v Banskobystrickom kraji http://www.ssiba.sk- Štátna školská inšpekcia modernaskola.sk - Rodičovský servis - informácie rôzneho druhu o výchove a vzdelávaní i prijímacom konaní na SŠ www.minedu.sk – portál Ministerstva školstva SR

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt