+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň

AKTUÁLNY PROJEKT

Zvyšujeme kvalitu vzdelávania realizáciou projektu ESF s názvom " Od písmenka k funkčnej gramotnosti "

V rámci výzvy OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01 - Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole sme od septembra 2020 začali realizovať projekt „OD PÍSMENKA  K FUNKČNEJ GRAMOTNOSTI“. Konkrétnym cieľom projektu je zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.

Hlavným cieľom projektu je zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu s cieľom zlepšiť študijné výsledky žiakov v oblasti čitateľskej, matematickej, prírodovednej, technickej a IKT zručnosti, vrátane finančnej gramotnosti, podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia. Hlavné aktivity projektu budú zamerané na realizáciu  mimoškolskej činnosti, vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov, koordináciu projektu, nákup vybavenia. Projekt bude realizovaný 24 mesiacov.

Počas trvania projektu môžu žiaci na základe dobrovoľnosti pracovať v 17 krúžkoch rôzneho zamerania /pozri krúžky/, v ktorých budú získavať poznatky a učebné i sociálne kompetencie netradičným spôsobom – zážitkové učenie, experiment, bádateľské metódy, autentické učenie, dramatická výchova, učenie sa v teréne atd.

Realizácia projektu bude zabezpečená prostredníctvom troch hlavných aktivít projektu:

  1. Žiaci
  2. Učitelia
  3. Riadenie

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt