+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň
+421 484 133 571 personalista

ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA

Vážení rodičia budúcich prvákov,

svojho predškoláka môžete zapísať do prvého ročníka našej školy prostredníctvom ELEKTRONICKEJ PRIHLÁŠKY. Nájdete ju na webovej stránke školy www.zsjgtbb.sk – prihláška na štúdium. V školskom roku 2021/2022 nebude otvorená trieda prípravného ročníka pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou.

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 3/2021 o určení miesta a času zápisu do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti

§ 2

 Určenie miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

 1. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má dieťa trvalý pobyt, ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú základnú školu.

 2. Mesto určilo čas zápisu v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica od 06. apríla 2021 do 09. apríla 2021 vrátane, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku, v čase od 13:00 hod. do 18:00 hod.

 3. Miesto a čas konania zápisu oznámi riaditeľ školy najneskôr 15 dní pred začiatkom zápisu na verejne prístupnom mieste v škole a webovom sídle školy

 4. V mimoriadnych prípadoch je možné na základe dohody medzi riaditeľom základnej školy a zákonným zástupcom dieťaťa, uskutočniť zápis aj mimo oficiálne stanoveného času zápisu, musí však byť dodržané, aby sa zápis uskutočnil v termíne od 06. apríla do 30. apríla v kalendárnom roku, v ktorom je začiatok školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku.

 5. V prípade, že si zákonný zástupca nesplní povinnosť prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, dopustí sa priestupku, za ktorý mu Mesto môže uložiť pokutu v zmysle platných zákonov do 331,50 €.

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt