+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň

Kto je školský psychológ

Kto je školský psychológ?

Školský psychológ je na škole pre žiakov, rodičov a učiteľov. Jeho hlavnou úlohou je vykonávať odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného psychologického poradenstva, psychoterapie, prevencie a intervencie k žiakom s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach. Taktiež vykonáva odborné činnosti psychologického poradenstva v oblasti rodinných, partnerských a ďalších sociálnych vzťahov. Poskytuje psychologické poradenstvo a konzultácie žiakom, rodičom a pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení. Spolupracuje s rôznymi odborníkmi ako napr. špeciálnym pedagógom, výchovným poradcom, surdopédom, logopédom, poradenským alebo klinickým psychológom a pod.. Pripravuje podklady pre odborných zamestnancov poradenských zariadení a venuje sa každému, kto potrebuje jeho pomoc. Žiaci za ním môžu prísť aj s osobným problémom.

Konkrétnou náplňou práce školského psychológa je:

 • Psychologické poradenstvo pre žiakov a pedagogických zamestnancov pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov s dôrazom na ich duševné zdravie.
 • Poznávanie osobnosti žiaka z hľadiska osobnostného, kognitívneho, emocionálneho a sociálneho vývinu.
 • Psychologická starostlivosť o žiakov s problémami v učení, žiakov s poruchami správania a pozornosti, o nadaných a talentovaných žiakov.
 • Psychologická starostlivosť o žiakov, ktorí sa nachádzajú v krízových životných situáciách.
 • Podieľanie sa na výbere žiakov do rôznych foriem špecializovaného vzdelávania a sledovanie ich ďalšieho školského vývinu.
 • Psychologické poradenstvo pri profesijnej orientácii, pri voľbe povolania.
 • Podieľa sa na výchove k partnerstvu a rodičovstvu a na rozvoji osobnosti a medziľudských vzťahov.
 • Sociálno-psychologická práca s triednym kolektívom s cieľom prevencie a eliminácie sociálno-patologických javov.
 • Príprava a realizácia terapeutických, preventívnych a reedukačných programov, programov na rozvoj osobnosti a medziľudských vzťahov, besied, prednášok a pod.
 • Poradensko-konzultačná pomoc pedagogickým zamestnancom orientovaná na využívanie psychologických poznatkov vo výchovnom a vzdelávacom procese.
 • Poradensko-konzultačná pomoc pre rodičov a zákonných zástupcov detí so zameraním na odbornú podporu a na riešenie výchovných a vzdelávacích problémov s dôrazom na duševné zdravie detí.
 • Predkladanie návrhov a podnetov na skvalitnenie výchovno-vzdelávacej práce školy.

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt