+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň

Denný režim školského klubu

6,30 – 7,30              Ranný klub – schádzanie detí, spoločenské hry, individuálna činnosť podľa záujmu detí

11,25 – 13,30          Schádzanie detí z vyučovania, obed

                                 Odpočinková činnosť – pokojné aktivity

13,30 – 14,00          Rekreačná činnosť – pobyt vonku, vychádzky, pohybové hry

14,00 – 14,30         Aktívny oddych formou činností tematických oblastí výchovy                                                                                                 /vzdelávacia, spoločensko-vedná, esteticko-výchovná, prírodovedno-environmentálna, pracovno-technická a telovýchovná oblasť výchovy/

14,30 – 15,30          Príprava na vyučovanie – individuálne vypracovanie domácich úloh, didaktické hry

15,30 – 16,30          Odpočinková činnosť – hry a aktivity podľa záujmu detí  

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt