+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň

Plán celoklubových akcií a obsah tém projektu rozvoja sociálnych a komunikačných kompetencií

Špecifické ciele na školský rok 2018/19:
Prostredníctvom stratégií výchovno-vzdelávacej činnosti budeme viesť deti k rozvoju kľúčových kompetencií, ktoré sa navzájom prelínajú v jednotlivých tematických oblastiach výchovy.
Budeme uplatňovať metódy, techniky, postupy podporujúce rozvoj čitateľskej a jazykovej gramotnosti, potrebu rešpektovania práv a slobôd iných osôb, vytváranie správnych postojov a správania k životnému prostrediu, podporovať telesné a duševné zdravie, rozvíjať finančnú gramotnosť. V tomto školskom roku budeme realizovať projekt zameraný na rozvoj osobnostných a sociálnych zručnosti detí. Vytvárať priestor na to, aby sa deti medzi sebou mohli lepšie spoznávať, učili sa navzájom správne komunikovať, učili sa empatii a vedeli vyjadrovať vlastné pocity. Prostredníctvom kooperatívnych hier rozvíjať spoluprácu, ktorá vyžaduje zvýšenú toleranciu, úctu a rešpekt.
Plán akcií a obsah tém projektu rozvoja sociálnych a komunikačných kompetencií:
SEPTEMBER
    Nástenka ŠKD
    23.-30.9. – Európsky týždeň športu - Športová olympiáda – / Gregáňová/
    29.9. – Svetový deň srdca – aktivity po oddeleniach
    Bezpečná cesta do školy – dopravná výchova – /Brnová/
    Aktivity rozvíjajúce sebapoznanie a sebadôveru /spoznávať seba samého a detí navzájom, tvorba jasných pravidiel, otvorená komunikácia, komunikačný kruh/
OKTÓBER
    Nástenka ŠKD – / Halušková, Grofčíková/
    Mesiac úcty k starším /program, darčeky/ - /Gracová/
    4.10. – Svetový deň zvierat – jednoduché projekty
    16.10. – Svetový deň výživy – aktivity po oddeleniach
    24.10. – Medzinárodný deň školských knižníc – výroba časopisov po oddeleniach
    Výtvarná súťaž -Šarkany /Halušková/
    Ľudská dôstojnosť a sebaúcta / uvedomenie si vlastnej hodnoty a sebaovládania/
NOVEMBER
    Nástenka ŠKD - /Gregáňová, Brnová/
    Vtáčiky v zime – /Gracová/
    Európsky deň proti drogám- aktivity po oddeleniach/
    Stridžie dni – aktivity po oddeleniach
    Interpersonálne vzťahy a kooperácia / rozvíjať vzájomné kontakty a združovanie, prejaviť priateľské city a radosť zo spoločnej činnosti/
DECEMBER
    Nástenka ŠKD - /Babničová, Daučíková/
    Vianočné zvyky a tradície – spolupráca s Klubom dôchodcov Dúbrava /Daučíková/
    Vianočné trhy – výroba a predaj výrobkov
    10.12. – Medzinárodný deň ľudských práv – divadelné predstavenie /Babničová/
    Pozitívne prijatie a hodnotenie iných / spoznávať pozitívne vlastnosti, postoj k luďom/
JANUÁR
    Nástenka ŠKD - /Halušková, Grofčíková/
    Zimné hry na snehu
    Dopravná výchova – Brnová
    Talenty v ŠKD – prehliadka talentov /Gregáňová, Daučíková/
    Prosociálne cítenie a komunikácia citov /rozlišovať svoje pocity, vedieť ich ovládať, vyjadriť/
FEBRUÁR
    Nástenka ŠKD - /Gregáňová, Brnová/
    Karneval /Grofčíková, Babničová/
    Fašiangy – zvyky a tradície – aktivity po oddeleniach
    Negatívne emócie / primerane zvládať vlastné negatívne emócie/
MAREC
    Nástenka ŠKD - /Babničová, Daučíková/
    21.3. – Svetový deň lesa /Gracová/
    22.3. – Svetový deň vody – aktivity po oddeleniach
    Veľká noc – zvyky a tradície – aktivity po oddeleniach /výstavka výrobkov/
    Mesiac knihy – návšteva mestskej knižnice po oddeleniach
    Konflikty / primerane vedieť riešiť konflikty/
APRÍL
    Nástenka ŠKD - /Halušková, Grofčíková/
    7.4. – Svetový deň zdravia – aktivity po oddelenich
    22.4. – Svetový deň ZEME /Babničová, Grofčíková/
    Dopravné ihrisko /Brnová/
    Asertívne správanie / poznať zásady asertívneho správania, prijať pomoc, povedať nie, manipulácia, šikanovanie/
MÁJ
    Nástenka ŠKD - /Gregáňová, Brnová/
    Deň matiek - projekty po oddeleniach
    Netradičné športy /Gregáňová/
    Aj hry majú svoje pravidlá / hrať podľa „FAIR – PLAY“/
JÚN
    Nástenka ŠKD - /Babničová, Daučíková/
    MDD – zábavné popoludnie /všetky vychovávateľky/
    5.6. – Svetový deň životného prostredia – „Módna prehliadka“ /Daučíková, Grofčíková/
    Deň otcov – aktivity po oddeleniach

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt